vodilna slika

Sklep o sprejemu Letnega programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Novo mesto za leto 2016

datum: 26. 04. 2016

Dolenjski uradni list 29 - 2016

 

Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–uradno prečiščeno besedilo, 14/13–popr., 101/13, 55/15–ZFisP in 96/15–ZIPRS1617) ter 16. in 103. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 15/18 (popr. 21/15) in DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel

 

 

SKLEP

o sprejemu Letnega programa prodaje finančnega premoženja

Mestne občine Novo mesto za leto 2016

 

 

1. člen

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednji Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Novo mesto za leto 2016:

 

 

SEDANJE STANJE

 

NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE

Pravna oseba

Nominalna vrednost poslovnega deleža na dan 31. 12. 2015 v EUR

Lastniški delež

v %

Lastniški delež za prodajo

v %

Razvojni center

Novo mesto, d. o. o.

 

21.045,60

 

50,43

 

17,1

 

 

2. člen

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 410-1/2016

Novo mesto, dne 21. 4. 2016

 

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                             

 

 

nazaj