vodilna slika

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015

datum: 26. 04. 2016

Dolenjski uradni list 29 - 2016

 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ­­­­­­­­­­­­­­14. redni seji dne 21. aprila 2016 sprejel

 

 

 

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015

 

 

 

1. člen

 

S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015.

 

 

2. člen

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.

 

 

3. člen

 

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2015 v višini 143.261 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2016.

 

 

4. člen

 

Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

 

 

5. člen

 

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015 se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 4103-2/2016

Novo mesto, dne 21.4.2016

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj