Javni razpis za ravnatelja/ravnateljico Vrtca Ciciban Novo mesto

datum: 14. 04. 2016

Dolenjski uradni list 27 - 2016

Javni razpis za ravnatelja/ravnateljico Vrtca Ciciban Novo mesto

 

 

Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto razpisuje delovno mesto

 

RAVNATELJA

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu ZOFVI).

 

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1.9.2016.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

 

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazilo o izobrazbi,
  • dokazilo o nazivu,
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
  • potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
  • program vodenja zavoda,
  • kratek življenjepis,

 

pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

 

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

 

Nepopolne vloge oziroma prijave se zavržejo s sklepom.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

14. 4. 2016

 

Svet Vrtca Ciciban Novo mesto

 

 

 

 

nazaj