Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2)

datum: 14. 04. 2016

Dolenjski uradni list 27 - 2016

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10¸-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US:U-I-43/13-3; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list RS, št, 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12. 4. 2016 sprejel

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

(1)Na območju enote urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-c je uveljavljen Ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 70/99 in 43/08). Območje je namenjeno ureditvi obstoječe gospodarske cone.

 

(2)znotraj stavbnega otoka A1,na zemljišču parc. št. 578/36, 578/103 in 578/138 vse k.o. 1455 Bršljin,omogočiti izvajanje športne in rekreativne dejavnosti in tako omogočiti spremembo namembnosti obstoječega skladiščnega objekta v športni objekt.

 

(3)          V SD UN Livada-2 se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe materialnih predpisov v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

 

(4)Pobudo za pripravo SD UN Livada-2 je podalo podjetje Roletarstvo Medle d.o.o.

 

2. člen

 (območje urejanja)

 

Območje urejanja SD UN Livada-2 je identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z Ureditvenim načrtom za obrtno-industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 70/99 in 43/08), pri čemer se predvidene spremembe nanašajo le na tekstualni del oziroma določila namembnosti ter dopustnih dejavnosti.

 

3. člen

(skrajšan postopek)

 

Ker se spremembe in dopolnitve prostorskega akta nanašajo na določitev dejavnosti in namembnosti znotraj stavbnega otoka A1, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, je na podlagi 61. a  člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

SD UN Livada-2 se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave prostorskega akta, zato variantne rešitve oz. dodatne strokovne podlage niso potrebne.

 

5. člen

(roki za pripravo SD UN Livada-2 in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava SD UN Livada-2 bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

 

1. faza: osnutek prostorskega akta:

 • izdelava osnutka v roku 30 delovnih dni po sprejetju sklepa o začetku postopka; pri izdelavi osnutka izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture in obstoječe strokovne podlage ter izdela strokovno rešitev;
 • pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 15 dni;
 • v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO);

2. faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta.

 • 15 delovnih dni po prejetju smernic  NUP;
 • pregled in analiza smernic;
 • izdelava dopolnjenega osnutka;
 • v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila;

3. faza: sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta - 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 10 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
 • javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 15 dni;
 • 1. obravnava na odborih in na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto;
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov - 10 delovnih dni po prejetju pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
 • sprejem stališč do pripomb - 10 delovnih dni po prejemu predloga stališč s strani izdelovalca.

4. faza:  izdelava predloga prostorskega akta:

 • izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov - 15 delovnih dni po potrditvi stališč s strani župana,
 • občina pregleda predlog - 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 10 dni posreduje v mnenja NUP,
 • pridobitev mnenj NUP - 15 dni;
 • izdelava usklajenega predloga - 10 delovnih dni po pridobitvi mnenj NUP;
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava odloka v uradnem glasilu,
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 10 delovnih dni po objavi v uradnem glasilu.

 

(2)V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD UN Livada-2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD UN Livada-2.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

1.Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;

2.Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

3.Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

4.Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;

5.Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Območje sektorja za upravljanje cest-Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost);

6.Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;

7.Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (v vednost);

8.Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana;

9.Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;

10.Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;

11.Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;

12.Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;

13.Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;

14.Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;

15.Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;

16.Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

(2)Če se v postopku priprave SD UN Livada-2 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

(3)Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61. a  členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 15 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD UN Livada-2.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD UN Livada-2)

 

Izdelavo SD UN Livada-2 financira podjetje Roletarstvo Medle d.o.o, Podbevškova ulica 31, Novo mesto.

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 


Številka: 350-10/2016                                                                      

Novo mesto, dne 12. 4. 2016

                                                                                                                                                             Župan                                

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

                                                                                                                     

                                                                                                                 

nazaj