Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 (del EUP NM/16-OPPN-c)

datum: 14. 04. 2016

Dolenjski uradni list 27 - 2016

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10¸-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US:U-I-43/13-3; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list RS, št, 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 29.3.2016 sprejel

 

SKLEP

 o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1

(del EUP NM/16-OPPN-c)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

(1)Območje predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben (v nadaljevanju OPPN Graben) je določeno z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, in nadaljnji; v nadaljevanju: OPN) kot del enote urejanja prostora (EUP) z oznako NM/16-OPPN-c. Na pobudo investitorja se izdela OPPN Graben/1 v manjšem obsegu od predvidenega po OPN. Območje OPPN Graben/1 se nahaja na severovzhodnem delu Novega mesta, vzhodno od glavne ceste II. reda Novo mesto – Metlika, ob lokalni cesti Ragovo – Krka – Smolenja vas.

 

(2)Na obravnavanem območju urejanja se nahaja grad Graben z gospodarskim poslopjem. Na severu in vzhodu je območje omejeno z zelenim pasom, na južni strani z lokalno cesto Ragovo – Krka – Smolenja vas, na zahodni strani pa z obstoječimi proizvodnimi objekti KZ Krka.

 

(3)          Z OPPN Graben/1 se določijo prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za del EUP NM/16-OPPN-c in sicer za območje funkcionalnega zemljišča gradu Graben s pripadajočim gospodarskim objektom. Grad Graben se uredi kot poslovni objekt z gostiščem in prostori za kratkotrajno namestitev. Na mestu obstoječega gospodarskega objekta je predvidena gradnja trgovine in delavnice za popravilo kmetijske mehanizacije. Načrtujejo se dejavnosti gostinstva, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil.

 

(4)Pobudo za pripravo OPPN Graben/1 je podalo podjetje AGROMA TS d.o.o.

 

2. člen

 (območje urejanja)

 

(1)Predvideno območje urejanja zajema del EUP NM/16-OPPN-c kot samostojne prostorske entitete gradu Graben s pripadajočimi zemljišči. Območje obsega približno 4,27 ha. V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št.: 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7 in 215, vse k.o. Ragovo (parcele v celoti oz. njihovi deli).

 

(2)Območje urejanja je določeno na podlagi pobude investitorja in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ter upoštevanju določil OPN tudi spremeni oz. razširi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve. V območje urejanja se po potrebi vključi tudi območje načrtovanih infrastrukturnih ureditev.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

 1. Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o Občinskem prostorskem načrtu MONM (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora in programskih izhodišč.

 

  Izdelajo se širše strokovne podlage za celotno EUP NM/16-OPPN-c.

 

  Poleg širših strokovnih podlag se za izdelavo OPPN izdelajo še posebne strokovne podlage za rešitev prometne infrastrukture oz. idejne rešitve cestnega omrežja.

 

4. člen

(roki za pripravo OPPN Graben/1 in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava OPPN Graben/1 bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

 

1. Faza: izdelava strokovnih podlag

 • izdelava širših strokovnih podlag za celotno EUP NM/16-OPPN-c in posebnih strokovnih podlag za rešitev prometne infrastrukture oz. idejna rešitev cestnega omrežja;

 

2. faza: osnutek prostorskega akta:

 • izdelava osnutka v roku 30 delovnih dni po sprejetju sklepa o začetku postopka; pri izdelavi osnutka izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture in obstoječe strokovne podlage ter izdela strokovno rešitev;
 • pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 30 dni;
 • v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO);

3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta.

 • 15 delovnih dni po prejetju smernic  NUP;
 • pregled in analiza smernic;
 • izdelava dopolnjenega osnutka;
 • v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila;

4. Faza: sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta - 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 10 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
 • javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 30 dni;
 • 1. obravnava na odborih in na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto;
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov - 10 delovnih dni po prejetju pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
 • sprejem stališč do pripomb - 10 delovnih dni po prejemu predloga stališč s strani izdelovalca.

5. Faza:  izdelava predloga prostorskega akta:

 • izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov - 15 delovnih dni po potrditvi stališč s strani župana,
 • občina pregleda predlog - 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 10 dni posreduje v mnenja NUP,
 • pridobitev mnenj NUP - 30 dni;
 • izdelava usklajenega predloga - 10 delovnih dni po pridobitvi mnenj NUP;
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava odloka v uradnem glasilu,
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 10 delovnih dni po objavi v uradnem glasilu.

 

(2)V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN Graben/1 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN Graben/1.

 

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

1.Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;

2.Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

3.Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

4.Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;

5.Ministrstvo kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;

6.Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);

7.Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;

8.Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;

9.Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;

10.Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;

11.Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;

12.Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

(2)Če se v postopku priprave OPPN Graben/1 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

(3)Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. in 61. členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN Graben/1.

 

6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN Graben/1)

 

Izdelavo OPPN Graben/1 financira podjetje AGROMA TS d.o.o, Smolenja vas 73, Novo mesto.

 

7. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-31/2015                                                                      

Novo mesto, dne 29.3.2016             

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.                                                                                                                       

nazaj