Javni poziv za sofinanciranje projektov na področju turizma v Mestni občini Novo mesto v letu 2016

datum: 01. 04. 2016

Dolenjski uradni list 26 - 2016

Mestna občina Novo mesto na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) in sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto (DUL, 15/15) objavlja

 

JAVNI POZIV

za sofinanciranje projektov na področju turizma v Mestni občini Novo mesto v letu 2016

 

1. Predmet poziva

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje turističnih projektov ter organizacije različnih turističnih dogodkov v Mestni občini Novo mesto. Predmet poziva je sofinanciranje javnih prireditev in drugih dogodkov, izdajanja publikacij in promocijskih aktivnosti prijavitelja za namene turistične promocije destinacij na območju Mestne občine Novo mesto. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja, pokrivanja materialnih stroškov najemnin ter sofinanciranje socialnih pomoči.

 

2. Cilj poziva

Namen javnega poziva za sofinanciranje turističnih projektov ter organizacije različnih turističnih dogodkov v Mestni občini Novo mesto je prioritetno finančno podpreti raznovrstne projekte in dogodke, ki bodo pripomogli k višji stopnji prepoznavnosti posameznih destinacij na območju Mestne občine oziroma Mestne občine Novo mesto kot take med turisti. Hkrati pa bodo ti dogodki oz.  popestrili raznolikost ponudbe in sooblikovali pestro dogajanje v občini.

 

3. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo:

- javni zavodi s sedežem v Mestni občini Novo mesto, katerih poglavitna dejavnost je izvajanje turističnih storitev,

- društva s sedežem v Mestni občini Novo mesto, katerih poglavitna dejavnost je izvajanje turističnih storitev,

- krajevne skupnosti v Mestni občini Novo mesto,

- podjetja in organizacije registrirane za dejavnost izvajanja turističnih storitev.

Vlagatelj z isto vsebino ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto.

 

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet poziva.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

 

5. Prijava na razpis mora vsebovati:

  • kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
  • podatke o številu članov (velja za društva in organizacije);
  • natančen opis projekta oz. dejavnosti, ki jo prijavljajo na poziv, vključno s predvideno finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev;
  • prostor, čas in trajanje dejavnosti;
  • druge podatke, povezane s pozivom.

 

6. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv, znaša 20.000 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti opredeljene za posamezno razpisno področje.

 

7. Rok za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

 

9. Razpisni rok

Razpisni rok začne teči 25. 3. 2016 in traja do porabe sredstev v letu 2016.

 

10. Razpisna dokumentacija

Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu  www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo s pripisom Prijava na javni poziv za sofinanciranje projektov na področju turizma v Mestni občini Novo mesto v letu 2016 pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne občine Novo mesto do vključno 31. 10. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji presoji brez posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

 

12. Dodatna pojasnila

Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sara Drašković (tel. 07/39 39 204 ali sara.draskovic@novomesto.si).

 

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Pristojni uslužbenec bo prispele vloge odpiral enkrat mesečno. Na podlagi županove odločitve bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave.

 

Številka: 0930-161/2016

Datum: 25. 3. 2016

 

                                                                                                          Mestna občina Novo mesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj