Javni poziv za sofinanciranje izgradnje in obnove otroških igrišč v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto 2016

datum: 24. 03. 2016

Dolenjski uradni list 25 - 2016

Mestna občina Novo mesto na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa RS (Ur. l.  RS, št. 26/2014), Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2016 (6712-89/2015) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, 8/15) objavlja

 

Javni poziv

 

za sofinanciranje izgradnje in obnove otroških igrišč

v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto 2016

 

 

1. Predmet poziva

Predmet poziva je sofinanciranje izgradnje in obnove otroških igrišč v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto 2016.

 

2. Okvirna višina razpisanih sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 33.000,00 €. Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev,  končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena s sprejetjem  proračuna za vsako posamezno leto.

 

3. Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so krajevne skupnosti iz Mestne občine Novo mesto.

 

4. Razpisni kriteriji

 

4.1. Splošni razpisni pogoji

Projekt izgradnje/obnove ustreza splošnim kriterijem, če:

  • ohranja ali povečuje učinkovitost uporabe otroških igrišč,
  • je celovit in zaokrožen ter tehtno vsebinsko obrazložen in načrtovan,
  • je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo ter
  • zagotavlja soudeležbo predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi v višini vsaj 50%.

 

4.2. Prednostni kriteriji

  •     postavitev novega igrišča ali celovita obnova igrišča,
  •     število potencialnih uporabnikov otroškega igrišča,
  •     oddaljenost od prvega urejenega otroškega igrišča,
  •     nujni projekti obnove, brez katerih bi bila uporaba igrišča onemogočena,
  •     kakovost predloženega projekta.

 

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Odpiranje in ocenjevanje prijav ter izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan MONM. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge je pet delovnih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.

 

6. Rok in način prijave

Rok za prijavo je 30. 11. 2016  oz. do porabe sredstev. Prve prijave, ki bodo popolne in pravilno označene, bodo obravnavane 1. 4. 2016.

 

Prijave za dodelitev sredstev, pošljejo prijavitelji v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko

 

Na zaprti ovojnici mora biti napisano:

- naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,

- naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika),

- na sprednji strani z oznako:

 

NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE IZGRADNJE IN OBNOVE OTROŠKIH IGRIŠČ V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH MONM V LETU 2016.

 

Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

7. Poraba sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.

 

8. Obveščanje prijaviteljev

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od obravnave vlog.  

 

Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju za leto 2016. Če se prijavitelj ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Ur. l. RS, št. 50/2007).

 

9. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo v fizični obliki v Uradu za družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1 (2. nadstropje), in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16. ure oz.je dostopna tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

10. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali preko telefona 07/39 39 211 v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je Ivica Menger.

 

      

 

Številka: 6712-67/2016

Datum: 23. 3. 2016

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

                   

 

nazaj