Javni razpis za podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju splošne medicine v Mestni občini Novo mesto

datum: 21. 03. 2016

Dolenjski uradni list 24 - 2016

Mestna občina Novo mesto na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF in 14/13, v nadaljevanju: ZZD) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list. RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV NADOMESTNE KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU SPLOŠNE MEDICINE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

1.Naročnik (koncedent):

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

2.Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne medicine v Mestni občini Novo mesto.

V tem razpisu zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

3.Začetek in čas trajanja koncesije:

Koncesija se prične opravljati po zaključenih zakonsko določenih postopkih podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za obdobje 10-ih let.

 

4.Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija:

Obseg razpisanega programa je 1,00 programa splošne medicine na območju Mestne občine Novo mesto, na lokaciji v KS Ločna-Mačkovec.  

 

5.Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:

Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZDD in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.

 

5.1.       Zakonsko predpisani in posebni pogoji pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:

-da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo;

-da ni v delovnem razmerju oz. bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

-da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

-ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

-da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja;

-da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost na območju Mestne občine Novo mesto, na lokaciji v KS Ločna-Mačkovec;

-da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času;

-da se o isti upravni zadevi ( podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti ) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi Mestna občina Novo mesto ali pa sodni postopki, v katerih Mestna občina Novo mesto nastopa kot stranka;

-znanje slovenskega jezika.

 

5.2.       Zakonsko predpisani in posebni pogoji pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:

-da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo;

-da ni v delovnem razmerju oz. bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

-da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

-ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

-da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja;

-da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu;

-da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost na območju Mestne občine Novo mesto, na lokaciji v KS Ločna-Mačkovec;

-da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času;

-da se o isti upravni zadevi ( podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti ) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi Mestna občina Novo mesto ali pa sodni postopki, v katerih Mestna občina Novo mesto nastopa kot stranka.

 

 

5.3.       Posebni pogoji:

-opravljanje dejavnosti izključno v prostorih, ki se nahajajo na območju Mestne       občine Novo mesto, na lokaciji v KS Ločna-Mačkovec;

-prevzem vseh opredeljenih pacientov dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;

-prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja;

-da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času;

-začetek opravljanja koncesije po zaključenih zakonsko določenih postopkih podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe;

-koncesionar mora pri svojem delu slediti strokovnim smernicam ter pri delu uporabljati zdravila, materiale proizvajalcev, ki os registrirani pri javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list, RS, št. 89/09).

 

     6.   Kriteriji in merila za vrednotenje vlog:

Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo zbral najvišje število točk v skladu z naslednjimi merili:

-delovne izkušnje: maksimalno število točk 10,

-dodatna strokovna in funkcionalna znanja: maksimalno število točk 10,

-ordinacijski čas: maksimalno število točk 10,

-opravljanje dejavnosti na območju Mestne občine Novo mesto v zadnjih petih letih: maksimalno število točk 10.

 

V skladu z navedenimi merili lahko prijavitelj zbere največ 40 točk.

Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih kriterijev in meril za vrednotenje vlog enako število točk, bo s kandidatom oz. kandidati z enakim številom točk izveden ustni razgovor, na podlagi katerega bo strokovna komisija glede na kandidatovo predstavitev vizije delovanja in razvoja primarne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v Mestni občini Novo mesto dodatno vrednotila vlogo kandidata. Posamezni kandidat bo o razgovoru pisno obveščen.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 

 

     7.  Zagotavljanje sredstev:

Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje javne službe na področju dejavnosti splošne medicine.

 

     8.  Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge:

Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.  

 

Prijava je pravilna, če je pravilno opremljena. Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis - koncesija za splošno medicino«

 

Za pravočasno oddano prijavo se šteje prijava, ki prispe po pošti na naslov koncedenta ali je oddana osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do 11. 4. 2016 do vključno 12. ure. Prijave oddane po tem roku bo koncedent štel za prepozne.

 

Prijava poslana po pošti (ne glede na vrsto pošiljke) mora prispeti na naslov koncedenta prav tako do navedenega datuma in ure.

Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala.   

   

     9.   Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:

Prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik v času uradnih ur na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (sprejemna pisarna). Razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

Kontaktna oseba koncedenta je Mateja Jerič, podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo (tel. št.: 07 39 39 250 ali elektronski naslov: mateja.jeric@novomesto.si )

 

 10.  Odpiranje vlog:

Odpiranje vlog bo dne, 12. 4. 2016, ob 9. uri, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

Odpiranje vlog bo opravila in vodila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Novo mesto, št. 1601-4/2016 z dne 18. 3. 2016.

 

    

11.  Izid razpisa:

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30-ih dneh po sprejeti končni odločitvi.

 

 

 

 

Številka1601-4/2016 

Datum: 21. 3. 2016

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

nazaj