vodilna slika

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto

datum: 08. 03. 2016

Dolenjski uradni list 23 - 2016

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Nacionalnega programa športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in  DUL št. 8/15) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto (Uradni list, RS, št. 80/12) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. redni seji dne 3. marca 2016 sprejel

 

 

Odlok

o spremembi Odloka o ustanovitvi

javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto

 

 

 

  1. člen

 


V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto (Uradni list, RS, št. 80/12) se v prvem odstavku 14. člena črtata besedi » brez omejitev «, na koncu tega odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: » Obseg upravičenj za zastopanje določi svet zavoda.«

 

Po spremembi se prvi odstavek 14. člena glasi: »(1)Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran. Obseg upravičenj za zastopanje določi svet zavoda.«

 

Ostalo besedilo tega člena ostaja nespremenjeno.

 

 

 

    člen

 

Sprememba Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-6/2016

Novo mesto, dne 3. 3. 2016

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

                   

 

 

 

nazaj