Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 08. 03. 2016

Dolenjski uradni list 23 - 2016

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/2015 in 19/2016) je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 13. redni seji  dne 3. 3. 2016 sprejel

 

 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v

Mestni občini Novo mesto

 

 

    člen

 

V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/2015 in 19/2016) – v nadaljevanju: odlok), se v 16. členu doda novi  četrti odstavek, ki se glasi:

''(4) Župan lahko na podlagi sprejetih kriterijev izda sklep o znižanju cene za celoletno parkiranje do 25%, če je tak sklep v interesu urejanja celovite prometne politike.''

 

2. člen

Dosedanji odstavki od štiri do sedem se smiselno preštevilčijo v odstavke od pet do osem.

 

3. člen

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka:          007-5/2016-701

Novo mesto,   3. 3. 2016

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

nazaj