Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje (SD OLN Gabrje-1)

datum: 03. 03. 2016

Dolenjski uradni list 22 - 2016

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10¸-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US:U-I-43/13-3; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15 in 21/15 ter DUL št. 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 1. 3. 2016  sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje

(SD OLN Gabrje-1)

 

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)

 

           (1) Na območju enote urejanja prostora EUP GAB/1-OPPN-a velja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje (Uradni list RS, št. 124/06) in sicer do preklica (v nadaljevanju: OLN)

           (2) OLN je bil pripravljen za namen opredelitve prenove celotnega javnega prostora, prenovo ter izgradnjo infrastrukture ter urejanje ob obeh potokih. Spodbuja uveljavljanje novih vsebin v središču ter opredeljuje specifične razvojne parametre posameznih delov naselja. Vzpostavlja mehanizme sanacije procesov stihijske preobrazbe in spodbuja aktiviranje obstoječih in novih prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z opredelitvijo novih gradbenih enot.

           (3) V letih 2010 do 2015 je bila na podlagi določil OLN v sedmih operativnih fazah izvedena prenova infrastrukture, ki je zajemala: izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda ter prenovo in izgradnjo cest in pločnikov. Ker v OLN določena izgradnja oziroma prenova še ni bila izvedena v celoti, se pripravi spremembe in dopolnitve OLN na osnovi pobud ter v skladu z družbeno sprejemljivostjo in smernicami nosilcev urejanja prostora.

           (4) Območje, ki je predmet priprave SD OLN je v glavnem namenjeno podeželskemu naselju s stanovanjskimi in kmetijskimi objekti ter deloma centralnim dejavnostim. Del območja na robu ureditvenega načrta je namenjeno drugim urejenim zelenim površinam.

           (5) Glavni cilji priprave SD OLN Gabrje-1:

 • Zagotovitev prostorskih pogojev za izgradnjo avtobusnega postajališča na območju med ulico Šumeči potok in Portoroško ulico;
 • določitev prostorskih pogojev za gradnjo stanovanjskih in kmetijskih objektov na lokaciji, ki je v veljavnem OLN namenjena za gradnjo avtobusnega postajališča;
 • določitev toleranc za enostavnejšo izvedbo predvidenih ureditev.

(6) Pobudo za pripravo SD OLN Gabrje-1 je podala Krajevna skupnost Gabrje, podana pa je tudi sprejemljiva pobuda fizične osebe.

(7) V SD OLN Gabrje-1 se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov o urejanju prostora in graditvi v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

 

 

2. člen

 (območje urejanja)

 

(1) Območje urejanja SD OLN Gabrje-1 je identično območju urejanja veljavnega OLN, ki je v OPN MONM opredeljen z EUP GAB/1-OPPN-a.

          

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi obstoječih in dodatnih strokovnih podlag, ki upoštevajo v preteklih letih izvedene novogradnje in rekonstrukcije obstoječih komunalnih objektov in drugih posegov v prostor in so določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).

 (2) V postopku izdelave SD OLN Gabrje-1 se kot posebne strokovne podlage upošteva idejne zasnovo ureditve avtobusnega postajališča Gabrje (Stia d.o.o. Novo mesto, 2012), po potrebi pa se pripravi tudi idejne zasnove za druge prostorske ureditve, ki bodo predmet SD OLN Gabrje-1.

(3) Strokovne podlage izdela izbrani izdelovalec v fazi izdelave osnutka SD OLN Gabrje-1.

 

 

5. člen

(faze in roki za pripravo SD OLN Gabrje-1)

 

(1) Priprava SD OLN Gabrje-1 bo potekala v naslednjih zakonsko določenih fazah, roki pa bodo natančno določeni v projektni nalogi in pogodbi o pripravi SD OLN:

1. Faza:  izdelava strokovnih podlag in osnutka SD OLN:

 • na podlagi obstoječih širših strokovnih podlag se izdelajo podrobnejše strokovne podlage (izdelovalec),
 • na podlagi strokovnih podlag se izdela osnutek SD OLN (izdelovalec),
 • pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 30 dni (MONM);
 • pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), (MONM);

2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta:

 • pregled in analiza smernic NUP (izdelovalec),
 • izdelava dopolnjenega osnutka (izdelovalec),
 • v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila,

3. Faza : sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta – 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi,
 • javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: najmanj 30 dni,
 • 1. obravnava na odborih in na seji občinskega sveta MONM,
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu MONM ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov (izdelovalec),
 • sprejem stališč do pripomb (MONM) – 10 delovnih  dni po prejemu predloga stališč s strani izdelovalca.

4. Faza:  izdelava predloga prostorskega akta:

 • izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči župana do pripomb in predlogov (izdelovalec),
 • občina pregleda predlog - 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 10 dni posreduje v mnenja NUP,
 • pridobitev mnenj NUP – 30 dni;
 • izdelava usklajenega predloga SD OLN (izdelovalec);
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga občinskemu svetu MONM in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava v uradnem glasilu (MONM),
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta (Izdelovalec) po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OLN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OLN.

 

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 4. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
 5. Ministrstvo kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
 6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
 7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 8. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 9. AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja RS, Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana;
 10. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
 11. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 12. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
 13. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.

  (2) Če se v postopku priprave SD OLN Gabrje-1 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

        (3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. in 61.  členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja le tega ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD OLN Gabrje-1.

 

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD OLN Gabrje-1)

 

Pripravo in izdelavo SD OLN Gabrje-1 financira Mestna občina Novo mesto.

 

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 35006-3/2015                                                                     

Novo mesto, dne 1. marca 2015

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

                                                                                    

nazaj