Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

datum: 03. 03. 2016

Dolenjski uradni list 22 - 2016

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15 - ZUUJFO), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21715, DUL, št. 8/15.) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. redni seji dne 28. 1. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
  1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13 in DUL, št. 2/15 - v nadaljevanju Odlok), ki se nanašajo na izračun in  merila za odmero komunalnega prispevka.

2. člen

Drugi in tretji odstavek 6. člena Odloka se spremenita tako, da se po novem glasita:

»(2) Pri večnamenskih objektih se faktorji  dejavnosti določajo po dejanskih namenih uporabe, ob upoštevanju deležev posameznih dejavnosti v objektu, ki izhajajo iz projektne dokumentacije.

(3) Faktorji dejavnosti za posamezne vrste objektov oziroma različne dejavnosti pri večnamenskih objektih znašajo:«

3. člen

Preglednica 2 v 7. členu Odloka se spremeni tako, da glasi:

Preglednica 2 

Komunalna oprema

Obračunsko območje

S

[€]

OS

[€]

prometno omrežje

primarno omrežje cest – območje celotne občine

105.807.705

105.278.666

sekundarno omrežje cest – naselje Novo mesto

41.297.576

41.297.576

sekundarno omrežje cest – ostala naselja

52.259.283

23.516.677

kanalizacijsko omrežje

primarno omrežje kanalizacije – območje opremljenosti

20.752.390

16.830.189

sekundarno omrežje kanalizacije – območje opremljenosti

32.053.763

25.995.602

vodovodno omrežje

primarno omrežje vodovoda – območje opremljenosti

9.461.404

7.673.198

sekundarno omrežje vodovoda – območje opremljenosti

37.828.083

30.678.576

objekti ravnanja z odpadki

ravnanje z odpadki – območje celotne občine

5.773.608

5.253.983

odprte javne površine

odprte javne površine – območje naselja Novo mesto

1.645.560

1.398.726

 

4. člen

Preglednica 3 v 8. členu Odloka se spremeni tako, da glasi:

Preglednica 3 

Komunalna oprema

Obračunsko območje

Cpij

[€/m2]

Ctij

[€/m2]

prometno omrežje

C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje

7,25

15,88

C2 – omrežje cest – opremljeno območje naselje Novo mesto

14,99

29,52

C3 – omrežje cest – opremljeno območje ostala naselja

11,35

28,89

kanalizacijsko omrežje

K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje

1,67

3,22

K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje

5,39

10,39

vodovodno omrežje

V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje

0,58

1,23

V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje

3,58

7,86

objekti ravnanja z odpadki

KOM – ravnanje z odpadki – območje celotne občine

0,36

0,80

odprte javne površine

JP – odprte javne površine – območje naselja Novo mesto

0,17

0,30

 

5. člen

V 9. členu Odloka se doda novi odstavek:

»Vrednosti iz prvega odstavka tega člena so določene na dan 1.1.2015.«

6. člen

Prvi odstavek 11. člena Odloka se spremeni tako, da po novem glasi:

»V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta ali spremembe namembnosti objekta se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračuna višina komunalnega prispevka po spremembi in višina komunalnega prispevka pred spremembo, za vsako spremembo posebej. Komunalni  prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.«

 

Drugi odstavek 11. člena Odloka se spremeni tako, da po novem glasi

»V primeru gradnje novega objekta na mestu obstoječega objekta oziroma na obstoječi gradbeni parceli, ko je predvidena porušitev obstoječega objekta na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja, se komunalni prispevek odmeri ob upoštevanju določil iz prvega odstavka tega člena. Za obstoječi objekt, ki je predviden za rušitev ali je bil na podlagi izdanega dovoljenja že porušen, se pri izračunu komunalnega prispevka pred spremembo, upošteva neto tlorisna površino objekta in dejansko priključitev objekta na komunalno opremo, ki je razvidna iz projekta za rušitev, oziroma iz registra stavb in podatkov pridobljenih pri upravljavcih komunalne opreme. V primeru, ko je bil objekt že porušen, se navedena olajšava upošteva le v primeru, ko je od izdaje dovoljenja za rušitev objekta  minilo manj kot sedem let. V primeru, ko se novo načrtovani stanovanjski objekt, zaradi upoštevanja določil občinskih prostorskih aktov in usmeritev soglasodajavcev ne gradi na mestu obstoječega stanovanjskega objekta in je v celoti načrtovan na isti gradbeni parceli, se komunalni prispevek odmeri po določilih odloka, ki velja za novogradnje (brez upoštevanja obstoječega stanja), v primeru, da investitor v roku dveh let od izdaje odločbe predloži dokazilo o porušitvi obstoječega objekta, pa je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječe stanje, tako, da plača le pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo.

 

Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da po novem glasi:

» V primeru gradnje objekta na obstoječi parceli in spremembah pri opredelitvi gradbene parcele, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva del parcele, za katerega še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje oziroma  plačan komunalni prispevek.«

 

7. člen

 

Drugi odstavek v 16. členu Odloka se spremeni tako, da po novem glasi:

»- komunalni prispevek za gradnjo stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (CC-SI: 1263 ) in stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI:1264), se plača v višini, ki znaša  50% izračunanega komunalnega prispevka v skladu z določili 10. člena Odloka.«

 

V dvanajstem odstavku 16. člena Odloka se tretji stavek, ki pojasnjuje izračun delne oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte, spremeni tako, da po novem glasi:

»Izračuna se tako, da se v drugem delu enačbe iz 10. člena Odloka, zmnožek Kdejavnosti * Atlorisna * Ctij * Dt * Dp  pomnoži s faktorjem 0,40.«

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-21/2015

Novo mesto, dne 28.1.2016

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj