Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec (SD OPPN Otočec-1)

datum: 22. 02. 2016

Dolenjski uradni list 21 - 2016

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl. US: U-I-43/13-3; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list RS, št. 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 9. 2. 2016 sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec (SD OPPN Otočec-1)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev  prostorskega akta)

 

(1) Na območju enote urejanja prostora z oznako OTO/2-OPPN je od leta 2014 uveljavljen Občinski podrobni prostorski načrta za jedro naselja Otočec (Uradni list RS, št. 35/14). Območje je namenjeno centralnim dejavnostim, bivanju, športu in rekreaciji.

(2) Predmet priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec (v nadaljevanju: SD OPPN Otočec-1) je, znotraj ureditvene enote UE 7, na zemljišču parc.št. 121 k.o. 1460 Šetpeter, omogočiti fazen razvoj investicije tako, da bo možno novo želeno vsebino, in sicer gradnjo parkirnih prostorov, določiti kot prvo fazo, kar veljavni prostorski akt ne dovoljuje.

(3) V SD OPPN Otočec-1 se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

(4) Pobudo za pripravo SD OPPN Otočec-1 je podalo podjetje Avelana d.o.o.

 

2. člen

 (območje urejanja)

 

Območje urejanja SD OPPN Otočec-1 je identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec (Uradni list RS, št. 35/14) pri čemer se predvidene spremembe nanašajo na tekstualni del oziroma določila namembnosti severo zahodnega dela območja urejanja z morebitnimi dodatnimi grafičnimi prikazi predvidenih načrtovanih ureditev v odvisnosti od faznosti izgradnje.

 

3. člen

(skrajšani postopek)

 

Ker se spremembe in dopolnitve prostorskega akta nanašajo na določitev faznosti znotraj ureditvene enote UE 7, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, je na podlagi 61. a  člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

SD OPPN Otočec-1 se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave prostorskega akta, zato variantne rešitve niso potrebne.

 

5. člen

(roki za pripravo SD OPPN Otočec-1 in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava SD OPPN Otočec-1 bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

1. Faza:  izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta:

 • izdelava osnutka v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe; pri izdelavi osnutka izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture in obstoječe strokovne podlage ter izdela strokovno rešitev;
 • pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 15 dni;
 • v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO);

2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta.

 • 10 delovnih dni po prejetju smernic  NUP;
 • pregled in analiza smernic;
 • izdelava dopolnjenega osnutka;
 • v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila;

3. Faza: sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta - 7 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
 • javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 15 dni;
 • 1. obravnava na odborih in na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto;
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov -   10 delovnih  dni po prejetju pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
 • sprejem stališč do pripomb - 10 delovnih dni po prejemu predloga stališč s strani izdelovalca.

4. Faza:  izdelava predloga prostorskega akta:

 • izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov - 10 delovnih  dni po potrditvi stališč s strani župana,
 • občina pregleda predlog - 7 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v mnenja NUP,
 • pridobitev mnenj NUP - 15 dni;
 • izdelava usklajenega predloga - 10 delovnih dni po pridobitvi mnenj NUP;
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava odloka v uradnem glasilu,
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta-10 delovnih dni po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN Otočec-1 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPPN Otočec-1.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

1.      Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;

2.      Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;

3.      Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;

4.      Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Območje sektorja za upravljanje cest-Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost);

5.      Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;

6.      Ministrstvo kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;

7.      Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);

8.      Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;

9.      Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;

10.   Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;

11.   Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;

12.   Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto;

13.   Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave SD OPPN Otočec-1 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61. a  členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 15 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD OPPN Otočec-1.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN Otočec-1)

 

Izdelavo SD OPPN Otočec-1 financira podjetje Avelana d.o.o, Dobrava 72, Otočec.

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-25/2015                                                                      

Novo mesto, dne 9. 2. 2016             

                                                                                             
                                                                                                         

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

nazaj