vodilna slika

Javni razpis o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2016 za projekte na področju kulture

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Številka: 6100-96/2015

Datum: 10. 12. 2015

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), 30. Člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

Javni razpis o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2016

za projekte na področju kulture

 

 

 1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte na področju kulture za leto 2016 v Mestni občini Novo mesto.

 

 1. Cilj razpisa

Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto. Prednostno bodo sofinancirani projekti, ki bodo potekali v mestnem jedru.

Projekti namenjeni oživljanju mestnega jedra zajemajo izvedbo projekta na lokacijah kot so: Glavni trg, Muzejski vrtovi, Frančiškanski trg, park pred KC Janeza Trdine, okolica Knjižnice Mirana Jarca.

Sredstva namenjena izvedbi projektov so razdeljena na:

A/ projekte, ki jih pripravljajo kulturna društva oziroma predstavniki ljubiteljske kulture in posamezniki, ki se z umetnostjo ukvarjajo ljubiteljsko (likovna, glasbena, literarna, plesna, gledališka, filmska dejavnost) in projekt ni sestavni del prijave na javnem razpisu za redno delo kulturnega društva;

B/ projekte, ki jih pripravljajo zasebne organizacije registrirane za kulturno dejavnost ter posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca (gledališki, glasbeni, plesni, filmski, literarni, multimedijski in dr. projekti).

Na razpisu ne morejo kandidirati organizacije, ki kandidirajo na javnem pozivu Programi na področju kulture.

 

 1. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo:

 • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
 • pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo, zasebni zavodi na področju kulture, ki prijavljajo program na Javnem pozivu za sofinanciranje Programov na področju kulture, osnovne in srednje šole, društva, zasebne ali javne organizacije ter ostale nevladne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin in zavodi, ki niso registrirani za kulturno dejavnost.

Upravičen vlagatelj z istim projektom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto. Kulturna društva, ki prijavljajo projekt opredeljen v programu na javnem razpisu za redno delo kulturnega društva, ne bo sofinanciran iz Javnega razpisa za projekte na področju kulture.

 

 1. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

 

 1. Splošni in prednostni razpisni kriteriji

Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:

 • kakovost prijavljenega projekta ali programa,
 • obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
 • višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali programa,
 • višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna  ali premoženja Mestne občine Novo mesto,
 • posebni dodatni kriteriji.

 

Na razpisu bodo upoštevani naslednji splošni in posebni kriteriji:

 

 

Splošni in prednostni kriteriji

Število točk

1.

Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega projekta

Do 15 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi,priznanja, nagrade)

Do 20 točk

3.

Obiskanost prireditev oz. število uporabnikov

Do 15 točk

4.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost projekta

Do 20 točk

5.

Kontinuiteta in večletna tradicija projekta

Do 15 točk

6

Raven prijavljenega projekta dosega oziroma presega občinski nivo

Do 15 točk

7.

Finančna konstrukcija projekta

Do 20 točk

8.

Sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih razpisov

Do 10 točk

9.

Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu na področju kulture

Do 5 točk

10.

Projekt prispeva k oživitvi mestnega jedra

Do 10 točk

11.

Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz naslova premoženja (javna dela, brezplačna uporaba prostorov, subvencionirani najem, druga razpisna sredstva)

Do 20

 

SKUPAJ

Do 165 točk

 

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj je 165.

 

 1. Uporaba kriterijev

Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno prijavo. V nasprotnem bo strokovna komisija upoštevala le eno prijavo, ki jo bo izbrala po lastni presoji.

Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja.

 

 1. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte na področju kulture, znaša 40.000,00 EUR in sicer za:

A/ projekte, ki jih pripravljajo kulturna društva in posamezniki, ki se z umetnostjo ukvarjajo ljubiteljsko v višini 15.000,00 EUR;

B/ projekte, ki jih pripravljajo zasebni zavodi registrirani za kulturno dejavnost ter posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca v višini 25.000,00 EUR.

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

 

 1. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

 

 1. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016.

 

 1. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo razpisa,
 • prijavni obrazec, ki vsebuje povabilo k oddaji ponudbe, splošne in prednostne kriterije za izbiro predlagateljev in način ocenjevanja (obrazec št. 1), podatke o predlagatelju (obrazec št. 2), dokazila o usposobljenosti predlagatelja (obrazec št. 3), predlog projekta (obrazec št. 4), sofinanciranje projekta (obrazec št. 5).

 

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

- splošne in prednostne kriterije za izbiro predlagateljev in način ocenjevanja,

- podatke o predlagatelju,

- dokazila o usposobljenosti predlagateljev,

- predlog programa oziroma projekta,

- sofinanciranje projekta,

- vsaj dva medijska odmeva o projektih ali programih prijavitelja (obvezna priloga),

- fotokopijo dokumenta, da je zasebni zavod ali organizacija registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti (obvezna priloga),

-  organizacija ima status, da deluje v javnem interesu na področju kulture (ni obvezna priloga),

– samostojni kulturni ustvarjalec mora predložiti fotokopijo odločbe, da ima status samostojnega kulturnega ustvarjalca, ki mu ga je dodelilo Ministrstvo za kulturo, v kolikor kandidira na področju profesionalne kulture (obvezna priloga za posameznika s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca),

-sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih razpisov (sklep ali odločba – ni obvezna priloga).

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

 1. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja NAZIV oz. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA, NASLOV. Nepravilno izpolnjena ovojnica šteje za nepopolno vlogo in bo izločena iz obravnave.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 1. 2016 do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 10 ter nepravilno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava.

Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog bodo pozvani po elektronski pošti ali telefonu, da jih dopolnijo v roku 5 dni, če tega ne storijo bodo njihove vloge zavržene kot nepopolne. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste:

 • ki jih ni vložila upravičena oseba;
 • prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
 • vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis).

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

 1. Dodatne informacije

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/3939253) ali sandra.borsic@novomesto.si.

 

 1. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog bo potekalo 13. in 14. 1. 2016. Občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od zaključenem razpisu.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Mestna občina Novo mesto

nazaj