Javni razpis o o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje 2015 do 2018 za redno delo kulturnih društev Oddaja programa za leto 2016

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Številka: 6100-9/2015

Datum: 10. 12. 2015

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15-popr.) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje 2015 do 2018

za redno delo kulturnih društev

Oddaja programa za leto 2016

 

  1. Predmet in namen razpisa

V letu 2015 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za redno delo kulturnih društev za obdobje od 2015 do 2018 v Mestni občini Novo mesto.

Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v Mestni občini Novo mesto.

Razpis je razdeljen na dva dela in je namenjen kulturnim društvom, ki dosegajo vrhunske rezultate na nacionalni in mednarodni ravni ter kulturnim društvom, ki so prepoznavna na lokalni ravni.

Kot vrhunsko delo kulturnega društva je opredeljeno tisto, ki se izkazuje z nacionalnimi in mednarodnimi nagradami in priznanji za dejavnost, ki jo društvo opravlja na področju kulture in umetnosti, pridobljen status v javnem interesu na področju kulture, reference in strokovna mnenja poznavalcev posameznega kulturno-umetniškega delovanja ter pridobljena sredstva iz drugih virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto.

Ostalo delovanje kulturnih društev je opredeljeno kot delovanje, ki je prepoznavno na lokalni ravni, temelji na ljubiteljskem delu in ne dosega vrhunskih rezultatov na nacionalni ali mednarodni ravni.

Sredstva namenjena financiranju rednega dela kulturnih društev so razdeljena za področja zborovskega petja, klasične glasbe, izraznega in sodobnega plesa, baleta, folklore, likovne, filmske, literarne umetnosti, etnoloških in drugih kulturno-umetniških vsebin. Sredstva niso namenjena delovanju glasbenih skupin s področja popa, rocka, rapa, jazza in dr.

Na razpisu je kandidiralo 27 kulturnih društev, od tega je triletna pogodba sklenjena s petimi društvi, ki so opredeljena kot vrhunska ter z dvaindvajsetimi društvi, ki aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto.

 

    Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša okvirno 70.000 EUR. Sredstva namenjena rednemu delu kulturnih društev, ki dosegajo vrhunske rezultate znaša 40.000 EUR ter višina sredstev namenjena kulturnim društvom, ki so prepoznavna na lokalni ravni znaša 30.000 EUR.

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

 

    Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu.

 

    Razpisni rok in oddaja programa

Razpis se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do porabe sredstev.

 

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – REDNO DELO KULTURNIH DRUŠTEV, program za leto 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oz. ime in priimek vlagatelja, naslov. Nepopolna vloga je tudi tista, ki ima nepravilno izpolnjeno ovojnico

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 1. 2016 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

 

    Dodatne informacije

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/39 39 253) ali sandra.borsic@novomesto.si.

 

 

 

Mestna občina Novo mesto

 

nazaj