vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in dejavnosti društev in organizacij v Mestni občini Novo mesto v letih 2016 in 2017

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Številka: 0930-88/2015                   

Datum: 10. 12. 2015

 

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje delovanja in dejavnosti društev in

organizacij v Mestni občini Novo mesto v letih 2016 in 2017

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za delovanje in dejavnosti društev in organizacij na območju Mestne občine Novo mesto za leti 2016 in 2017. Plan za leto 2017 bo potrebno oddati konec leta 2016.

 

2. Cilj razpisa

Cilj razpisa je denarno podpreti redno delovanje društev in organizacij. V redno delovanje sodijo raznovrstne dejavnosti, prireditve, projekti in programi (v nadaljevanju dejavnosti), ki prispevajo k promociji in prepoznavnosti društev, organizacij in ljubiteljskih dejavnosti ter s tem tudi Mestne občine Novo mesto na posameznih družbenih področij.

 

3. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo:

 • pravne osebe oz. društva in organizacije, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Novo mesto;
 • dejavnosti bodo potekale na območju Mestne občine Novo mesto ali v drugih občinah ali krajih z namenom promocije Mestne občine Novo mesto.

 

Do sofinanciranja niso upravičene poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, športom, izobraževanjem, socialnimi dejavnostmi, društva, zasebne ali javne organizacije, ki so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških, športnih, socialnih, izobraževalnih vsebin, ter subjekti, ki so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila Mestna občina Novo mesto.

Pri razdeljevanju sredstev bomo upoštevali tudi finančno pomoč, ki smo jo že odobrili društvom in posameznikom v tem letu v obliki brezplačne uporabe prostorov v Kulturnem centru Janeza Trdine, v Športni dvorani Marof, Športni dvorani Leona Štuklja, Športni dvorani Stopiče ali Teniškega centra Otočec. Dodeljena sredstva bodo sorazmerno manjša.

 

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo zavrgla prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložili subjekti, ki ne morejo biti prijavitelji na tem pozivu.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih razpisnih pogojev, bodo zavrnjene.

 

5. Prijava na razpis mora vsebovati:

 • kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
 • podatke o številu članov (velja za društva in organizacije);
 • natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na poziv, vključno s predvideno finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev;
 • prostor, čas in trajanje dejavnosti;
 • druge podatke, povezane z pozivom,
 • zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji in predlagatelj bo vsaj polovico sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto,
 • izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, v kolikor je predlagatelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih.

 

6. Kriteriji ocenjevanja

Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:

 • kakovost prijavljenega projekta ali programa,
 • obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
 • višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali programa,
 • višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna  ali premoženja Mestne občine Novo mesto,
 • posebni dodatni kriteriji.

 

Na razpisu bodo upoštevani naslednji splošni in posebni kriteriji:

 

 

Kriteriji:

Število točk

1.

Inovativnost, ustvarjalnost, kakovost organizacije

Do 15 točk

2.

Število članov

Do 15 točk

3.

Finančno poročilo za leto 2015

Do 20 točk

4.

Plan dela za leto 2016 ter poročilo o delu za leto 2015

Do 10 točk

5.

Aktivnost organizacije pri uveljavljanju prepoznavne podobe Novega mesta in udeležbe na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter sodelovanje z občino

Do 35 točk

6.

Priznanja in nagrade za delovanje organizacije (lokalna, nacionalna, mednarodna raven)

Do 30 točk

7.

Pridobljena sredstva iz drugih virov (državnih, EU)

Do 10 točk

8.

Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz naslova premoženja (javna dela, brezplačna uporaba prostorov, subvencionirani najem, druga razpisna sredstva)

Do 20 točk

 

SKUPAJ

155 točk

 

7. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis, znaša 25.000,00 EUR

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev na posameznih razpisnih področij.

 

8. Rok za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2016 in 2017.

 

9. Razpisni rok

Razpisni rok začne teči 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do porabe sredstev v letu 2016.

 

10. Razpisna dokumentacija

Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
 • priložena dokazila (pohvale, priznanja, časopisni članki, odločbe o pridobljenih sredstvih iz drugih razpisov – priporočljiva priloga zaradi ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev),
 • parafirana razpisna merila.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu  www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo s pripisom »Prijava na razpis – društva in organizacije 2016, 2017« pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne občine Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji presoji brez posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

 

 

 

12. Dodatna pojasnila

Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39 39 253 ali  sandra.borsic@novomesto.si).

 

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Strokovna komisija bo vloge obravnavala 13. 1. 2016 in predlagala višino sredstev. Občina bo prijavitelje obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v 60 dneh po obravnavi strokovne komisije in kolegija župana.

 

                                                                                                            Mestna občina Novo mesto

 

nazaj