Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Novo mesto za leto 2016

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Na podlagi 219. člena Pravilnika  o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15 in DUL, št. 8/15) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2016

 

 

 

PREDMET RAZPISA je sofinanciranje programov/projektov nevladnih organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2016, s katerimi preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov ter spodbujajo razvoj in promocijo zdravja.

Programi so razdeljeni na:

Program A - sofinanciranje programov/projektov do 1000 EUR

Program B - sofinanciranje programov/projektov nad 1000 EUR

Program C - sofinanciranje programov društev upokojencev

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNI RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji s statusom društva, zavoda ali ustanove in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. prijavljajo kvaliteten program/projekt, ki je predmet razpisa;
  2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto;
  3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa;
  4. število vključenih članov organizacije oz. uporabnikov programa/projekta;
  5. imajo pregledno finančno konstrukcijo prihodkov ( lastni viri, drugi viri financiranja);
  6. višina in obseg podpore iz drugih virov proračuna ali premoženja MONM ( javna dela, brezplačen najem prostora, subvencija najemnine prostorov, druga razpisana sredstva MONM);
  7. za leto 2015 imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto,
  8. prijavijo se lahko samo z enim programom/projektom.

 

MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV

Merila za izbor programov so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.

 

OKVIRNA VIŠINA razpisanih sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016 znaša 54.250,00 EUR in sicer:

Programi A in B  36.250,00 EUR,

Programi C  18.000,00 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna za leto 2016.

 

ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 

VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2016 z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN ODDAJE

Razpis se prične z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu in traja do 11. januarja 2016. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 11. januarja 2015. (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - javni razpis – Programi/projekti socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2016«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

 

DATUM ODPIRANJA VLOG

Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija in ne bo javno, se bo začelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo zavržene.

 

ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih/projektih ter zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, o pritožbah zoper te sklepe pa župan Mestne občine Novo mesto.

 

Zavržene bodo vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v besedilu tega razpisa in nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku ter na način, določen v pozivu za dopolnitev.

Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in vloge, ki pri ocenjevanju na osnovi meril ne bodo prejele zadostnega števila točk.

 

Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni. Z izbranimi izvajalci programov/projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2016, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Mateja Jerič, telefon št. 07 39-39-250 ali e-pošta: mateja.jeric@novomesto.si.

 

 

Mestna občina Novo mesto

 

 

nazaj