Javni razpis za sofinanciranje celoletnih mladinskih programov ter najemnine za mladinske centre v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2016-2018

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 7/2013), Mestna občina Novo mesto objavlja

 

 

Javni razpis

za sofinanciranje celoletnih mladinskih programov ter najemnine za mladinske centre v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2016-2018

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje celoletnih mladinskih programov ter najemnine za mladinske centre:

 

-  celoletni mladinski programi - sklop A

 1. PODROČJE: Delovanje mladinskih organizacij - Mladinski centri
 2. PODROČJE: Usposabljanje mladinskih delavcev
 3. PODROČJE: Mladinsko delo, prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje

 

 

- sofinanciranje najemnin-Mladinski center - sklop B

 1. PODROČJE: Sofinanciranje najemnine mladinskim centrom

 

2. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za posamezno leto v obdobju  2016 – 2018 znaša 63.100 eur. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

 

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev za posamezni razpisni sklop.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

Mestna občina Novo mesto bo v obdobju 2016 - 2018 sofinancirala naslednja področja:

 

Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih sredstev v €

SKLOP A

Celoletni mladinski programi

54.300,00

 1. Področje

Delovanje mladinskih organizacij in mladinskih centrov

42.000,00

  Področje

Usposabljanje mladinskih delavcev

7.300,00

  Področje

Mladinsko delo, prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje

5.000,00

SKLOP B

Sofinanciranje najemnin-Mladinski center

8.800,00

Skupaj:

 

63.100,00

 

 

3. Namen razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celoletnih mladinskih programov in stroškov najemnine subjektom s statusom mladinskega centra, ki vsebujejo eno izmed naslednjih dejavnosti:

 • neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo (usposabljanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter pridobivanje veščin, da mladi sami izvajajo projekte in sodelujejo v različnih aktivnostih na lokalni, regionalni ali državni ravni),
 • prostovoljno mladinsko delo (izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela ter izmenjave prostovoljcev)
 • informiranje in svetovanje za mlade (izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade, koordinacija mednarodnih programov informiranja in svetovanja ter koordinacija izvajalcev informiranja in svetovanja in izvajanje aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij)
 • mladinska participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice (odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene procese, zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih ter aktivna participacija mladih pri javnih zadevah)
 • strpnost, nenasilje med in nad mladimi (izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na strpnost, nenasilje med in nad mladimi)
 • medgeneracijsko sodelovanje
 • bivanjske razmere

 

 

 

Prijavitelji kandidirajo s programi, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Novo mesto.

 

4. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo redno dejavnost na področju mladinske dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 • sedež ima v Mestni občini Novo mesto (MONM) in svojo dejavnost izvaja na področju MONM,
 • prijavlja program, ki je predmet razpisa,
 • prijavlja program, ki je nepridobitnega značaja,
 • ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa,
 • vsaj 50% sredstev bo pridobila iz virov, ki niso iz proračuna MONM,
 • zaprošen znesek sofinanciranja posameznega programa ne sme presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji,
 • v letu 2015 je izpolnila vse pogodbene obveznosti do MONM in njenih javnih zavodov. Prijavitelj, ki v letu 2015 ni izpolnil pogodbenih obveznosti, v letih 2016 - 2018 ni upravičen do sofinanciranja s strani MONM
 • izvajanje programa v MONM,
 • večina aktivnih udeležencev programa mora biti iz MONM (na zahtevo je potrebno predložiti dokazila),
 • da se vloge nanašajo na programe, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa, pri čemer se štejejo za aktivne udeležence otroci in mladi v starosti od 6. do 29. let.
 • da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra.

 

 

5. Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo predvsem pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na področju mladinske dejavnosti:

 • mladinske organizacije oz. organizacije za mlade,
 • študentske organizacije,
 • nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove), ki delujejo na področju mladine.

 

6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto. Prijav prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.

 

7. Splošni razpisni kriteriji

Izbrani programi se bodo sofinancirali na osnovi meril, ki so ovrednotena s točkami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.  Kriteriji in merila za izbor so:

 • dostopnost programa,
 • vsebina programa,
 • izdelana organizacijska shema programa,
 • izdelana zaprta in realna  finančna konstrukcija programa,
 • brezplačnost programa,
 • število aktivnih uporabnikov, ki jim je program namenjen,
 • kakovost predloženega programa,
 • način izvedbe, metode,
 • natančno določeni cilji,
 • izdelan natančen časovni načrt izvedbe za obdobje 2016 - 2018,
 • usposobljenost izvajalcev/posameznikov (potrebna je navedba stroke in dokazilo za morebitno specifično znanje),
 • prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi programa ocenil njegovo uspešnost,
 • jasno opredeljeni viri financiranja,
 • jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost,
 • pričakovana višina sofinanciranja s strani MONM,
 • višina lastnih oz. drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oz. jih je pridobil za izvedbo programa,
 • višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz naslova premoženja Mestne občine NM (javna dela, brezplačni najem prostorov, subvencioniran najem prostorov, druga  razpisna sredstva MONM).

   

  8. Prednostni razpisni kriteriji:

   

  Sklop A: 

  • prijavitelj lahko kandidira s programom, ki v MONM poteka že najmanj 1 leto in je namenjen otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti,
  • trajanje programa (kontinuirano v obdobju celega leta, aktivnosti so uporabnikom na voljo najmanj enkrat tedensko),
  • odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih virov za leto 2016 (državni ali mednarodni razpisi), sklepi o sponzorskih ali donatorskih sredstvih ne bodo upoštevani kot dokazilo sofinanciranja programa,
  • programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop,
  • prijavitelj programa ima večletne izkušnje in reference,
  • prijavitelj v program vključuje kot partnerja tudi drugo NVO iz MONM – dodatne točke v primeru pisne potrditve sodelovanja in dokazil o dejanskem sodelovanju pri izvedbi,
  • prijavitelj ima odločbo o delovanju v javnem interesu na področju mladine – dodatne točke,
  • vključevanje prostovoljcev v svoje delo – dodatne točke.

   

             

  Dodatni prednostni kriteriji za  2. PODROČJE: Usposabljanje mladinskih delavcev

   

  - prijavitelj ima večletne izkušnje in reference z izvajanjem usposabljanja in prostovoljnega  

    mladinskega  dela,

   

  Sklop B: 

  • prijavitelj ima status mladinskega centra (priložiti je potrebno kopijo potrdila Urada RS za mladino) ,
  • deluje v javnem interesu na področju mladine.

   

   

   

  9. Uporaba kriterijev

   

  Prijavitelji se lahko na eno razpisno področje prijavijo z največ eno vlogo. V nasprotnem primeru bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo, ki jo bo izbrala po lastni presoji.

   

  Prijavitelj lahko z istim programom kandidira le na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.

   

  10. Obdobje za porabo

  Sredstva morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu v obdobju 2016-2018.

   

  11. Rok za prijavo

  Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni, traja od 13.12. 2015, do vključno 11.1.2016.

   

  12. Razpisna dokumentacija

  Razpisna dokumentacija obsega: 

  • besedilo razpisa,
  • prijavne obrazce,
  • merila za ocenjevanje vlog,
  • vzorec pogodbe.

  Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

  • v celoti čitljivo izpolnjene razpisne obrazce Mestne občine Novo mesto,
  • prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji,
  • vse priloge, zahtevane v obrazcih.

  Razpisno dokumentacijo se nahaja na spletne strani občine www.novomesto.si lahko pa jo prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto v Uradu za družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

   

   

  13. Oddaja in dostava vlog

  Vloga mora biti izpolnjena na pripravljenih razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti osebno ali po pošti predložena na naslov:

  MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 11.1.2016. Prijava mora prispeti v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja poštni žig).

   

  Vsaka prijava mora biti v ločeni ovojnici. Primer: Če se prijavitelj prijavi na oba sklopa (A ali B), odda vsako vlogo v ločeni ovojnici, z oznako področja (1., 2., ali 3. področje), na katerega se prijavlja.

   

  Na prvi strani ovojnice pod naslovom mora pisati: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE CELOLETNIH MLADINSKIH PROGRAMOV TER NAJEMNINE ZA MLADINSKE CENTRE V LETIH 2016-2018«, ter navedba področja, na katerega se prijava nanaša (glej področja pod točko 1).

  Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.  

   

  Komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MONM, s sklepom zavrže vloge neupravičenih prijaviteljev, prepozne vloge ter vloge predlagateljev projektov/programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Nepravilno izpolnjena ovojnica šteje za nepopolno vlogo in bo izločena iz nadaljnje obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 11.1.2016, oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

   

  Komisija pisno pozove tiste prijavitelje, ki niso predložili popolnih prijav, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Če prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.

   

  Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

   

  13. Dodatne informacije

  Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Aleš Berger, 07/39 39 238, ales.berger@novomesto.si.

   

  14. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev

  Izbrani prijavitelji, s katerimi bo MONM podpisala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta/programa s poročili in dokazili.

   

  15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

  Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.

   

   

   

   

   

  ŽUPAN

  Gregor MACEDONI

  nazaj