vodilna slika

Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje 2015 do 2018 za Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto Oddaja programa za leto 2016

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

 

Številka: 6100-7/2015

Datum: 10. 12. 2015

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 111/2013) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/2010), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/2015 in 21/15-popr.) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje 2015 do 2018 za Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto

Oddaja programa za leto 2016

 

  1. Predmet in namen poziva

Mestna občina Novo mesto je v letu 2015 razpisala sredstva za kulturne programe za obdobje 2015 do 2018, ki potekajo v organizaciji javnega sklada za ljubiteljsko dejavnost, ki ima območno izpostavo v Novem mestu ter dejavnost simfoničnega orkestra pri glasbeni šoli. Javni sklad ter glasbena šola sta zavoda, ki sta registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in uresničujeta javni interes na področju kulture ter zagotavljata kulturne dobrine kot javne dobrine v Mestni občini Novo mesto in v širšem regionalnem področju. Predmet poziva je bil tudi sofinanciranje programov zasebnih zavodov, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju kulture in izvajajo svoj program skozi celo leto na področju kulture v Mestni občini Novo mesto.

Namen poziva je bil sofinanciranje programov poklicnih javnih zavodov (strokovno in profesionalno vodenje delavnic, regijskih, nacionalnih, mednarodnih revij, delavnic in drugih oblik izobraževanja in prireditev za potrebe ljubiteljske kulture; strokovno in umetniško vodenje in nastopi Novomeškega simfoničnega orkestra; organizacija in izvedba Festivala Jazzinty) ter sofinanciranje programov zasebnih organizacij v javnem interesu na področju kulture (Literarna rezidenca, izdaja leposlovnih, prevodnih in strokovnih knjig; vodenje Galerije Simulaker, organizacija in izvedba razstav, glasbeni ciklusi in koncerti za mlade). Na javni poziv je prišlo 7 prijav in so sklenjene triletne pogodbe s prijavitelji. Ker bo v letu 2016 Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto imel samostojno proračunsko postavko, mora predložiti program dela za leto 2016. K obstoječi že sklenjeni triletni pogodbi bo sklenjen aneks k pogodbi na podlagi oddanega programa dela.

 

    Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih delovanju Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto znaša 19.000,00 EUR.

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

 

    Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

 

4. Razpisni rok, oddaja in dostava vlog

Razpis se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do porabe sredstev.

 

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelj v razpisnem roku dvigne v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisne tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV – PROGRAM JSKD, OI NOVO MESTO, program za leto 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oz. ime in priimek vlagatelja, naslov.

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 1. 2016 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/39 39 253) ali sandra.borsic@novomesto.si.

 

 

 

Mestna občina Novo mesto

 

 

nazaj