vodilna slika

Javni poziv o o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje od 2015 do 2018 za delno sofinanciranje stroškov povezanih z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja organizacij v javnem interesu na področju kulture Oddaja pr

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

                                                                                                                      Številka: 6100-6/2015

                                                                                                                      Datum: 10. 12. 2015

 

Na podlagi 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 111/2013) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/2010), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/2015 in 21/15) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

JAVNI POZIV

o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje od 2015 do 2018

za delno sofinanciranje stroškov povezanih z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja organizacij v javnem interesu na področju kulture

Oddaja programa za leto 2016

 

  1. Predmet razpisa

V letu 2015 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za sofinanciranje neprogramskih stroškov povezanih za zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja organizacij v javnem interesu na področju kulture v Mestni občini Novo mesto, katerih ustanovitelj ni občina ali država. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja.

 

Na podlagi javnega poziva sta bili sklenjeni pogodbi z Založbo Goga in Zavodom LokalPatriot za dobo treh let.

 

    Višina razpisanih sredstev

Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih sofinanciranju neprogramskih stroškov organizacijam v javnem interesu na področju kulture (stroški najemnine prostorov, elektrike, komunalnih storitev) okvirno znaša 20.000 EUR.

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

 

    Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu.

 

    Oddaja in dostava vlog

Rok za oddajo vlog se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

Vloga mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV NA PODROČJU KULTURE 2016 – NEPROGRAMSKI STROŠKI ZA LETO 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja NAZIV oz. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA, NASLOV.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 1. 2016 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

 

    Dodatne informacije

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih medijih je  Sandra Boršić (tel. 07/3939253 ali sandra.borsic@novomesto.si ).

 

 

Mestna občina Novo mesto

nazaj