Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2016 za projekte obeleževanja obletnic pomembnih Novomeščanov

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Številka: 6100-95/2015

Datum: 10. 12. 2015

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 15/15 in 21/15) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2016

za projekte obeleževanja obletnic pomembnih Novomeščanov

 

 1. Predmet poziva

Mestna občina Novo mesto v letu 2016 razpisuje sredstva za projekt, s katerimi bomo obeležili 200. obletnico rojstva Julije PRIMIC, poročene Scheuchenstuel (1816 – 1864).

 

Julija Primic poročena pl. Scheuchenstuel, »Primičeva Julija« (30. maj 1816, Ljubljana - 2. februar 1864, grad Neuhof, (Kandija) Novo mesto) je bila pesniška muza in neuslišana ljubezen Franceta Prešerna. Julija je imela hudo srčno bolezen, ki jo je z leti postopoma uničila in na koncu povzročila njeno prerano smrt. Umrla je 2. februarja, leta 1864 stara komaj 48 let, pokopali so jo na šmihelskem pokopališču, kjer ji je mož dal postaviti spomenik, ki ga lahko vidimo še danes. Julija je veljala za Prešernovo pesniško muzo in nikoli uslišano ljubezen. Katere Prešernove pesmi so bile posvečene Juliji so raziskovali predvsem Avgust Žigon, France Kidrič, Anton Slodnjak, Boris Paternu in drugi. Njihova mnenja so različna. Po Kidričevem mnenju naj bi bili Juliji posvečeni le Sonetni venec, Prva ljubezen, Neiztrohnjeno srce, Zdravilo ljubezni, Ženska zvestoba, Ribič,  Je od vesel'ga časa teklo leto, Prekop ter nekateri soneti, ne pa npr. Gazele.

 

  Cilj poziva

Namen poziva je sofinancirati celostno obliko projekta, ki bo posvečen delu in življenju Julije Primic. Projekt mora na strokoven način predstaviti življenje in delo Julije Primic. Sofinanciranje lahko zajema tematske posvete, strokovne publikacije, razstavo ali kakšno drugo obliko kulturno-umetniškega projekta.

 

  Splošni pogoji za sodelovanje

Javni poziv je namenjen izključno:

 • javnim zavodom s področja kulture, kateri imajo registrirano prireditveno dejavnost kot primarno dejavnost zavoda, s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
 • projekt bo potekal v Novem mestu,
 • da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela za tekoče leto).

Upravičen vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto.

 

  Izpolnjevanje pogojev poziva

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Novo mesto.

Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev poziva.

 

  Splošni in prednostni kriteriji poziva

Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:

 • kakovost prijavljenega projekta ali programa,
 • obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
 • višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali programa,
 • višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna  ali premoženja Mestne občine Novo mesto,
 • posebni dodatni kriteriji.

         

 

 

Na razpisu bodo upoštevani naslednji splošni in prednostni kriteriji:

 

Kriteriji za izbiro:

Število točk

1.

Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega programa/projekta

Do 15 točk

2.

Reference na podlagi realnih kazalcev

Do 10 točk

3.

Obiskanost prireditev

Do 15 točk

4.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost

Do 15 točk

5.

Raven prijavljenega programa/projekta zavoda dosega oziroma presega občinsko nivo

Do 15 točk

6.

Finančna konstrukcija programa/projekta

Do 20 točk

7.

Sredstva pridobljena iz drugih virov ali lastna sredstva

Do 10 točk

8.

Podpora iz drugih občinskih proračunskih sredstev

Do 20 točk

 

SKUPAJ

Do 120 točk

 

 

  Uporaba kriterijev

Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto programa in predlagala nosilca projekta oziroma programa obeleževanja obletnice. Izbran bo en prijavitelj za vsak posamičen projekt  200. obletnice rojstva Julije Primic. Izbran bo tisti, ki bo dosegel najvišje število točk za izvedbo projekta.

 

  Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih projektu obeleževanja obletnic pomembnih Novomeščanov, znaša 2.000,00 EUR in bodo razdeljena enemu prijavitelju delno ali v celoti.

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

 

  Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

 

  Razpisni rok

Razpis se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016.

 

  Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo razpisa,
 • prijavni obrazec od št. 1 do 5.

 

Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti v celoti izpolnjen in podpisan obrazec z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

  Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV – OBLETNICE POMEMBNIH NOVOMEŠČANOV 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oz. ime in priimek vlagatelja, naslov.

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 1. 2016 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

 

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 10.

 

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

 

Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog bodo pozvani po elektronski pošti ali telefonu, da jih dopolnijo v roku 5 dni, če tega ne storijo bodo njihove vloge zavržene kot nepopolne. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste:

 • ki jih ni vložila upravičena oseba;
 • prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
 • vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis).

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

 

  Dodatne informacije

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/39 39 253) ali sandra.borsic@novomesto.si.

 

  Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Strokovna komisija se bo sestala vsakih 10 dni v času razpisnega roka, pregledala in ocenila prispele vloge. Občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega poziva v roku devetdesetih dni po zaključku razpisa.

 

 

 

Mestna občina Novo mesto

 

nazaj