Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 2014 do 2019 za izdelavo revije Rast Oddaja programa za leto 2016

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Številka: 6100-12/2014

 Datum: 11. 12. 2015

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 111/2013) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/2010), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15 in 21/15-popr.),  Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 007-5/2010) ter 8. in 10. člena Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/1995, 37/1995, 82/1998 in 31/2014) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 2014 do 2019 za izdelavo revije Rast

Oddaja programa za leto 2016

 

 

  1. Predmet razpisa

V letu 2014 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za izdelavo revije Rast (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja in distribucija revije) za obdobje od 2014 do 2019 v Mestni občini Novo mesto. Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast ter izvedbe javnega poziva o razdeljevanju proračunskih sredstev je z odločbo št. 6100-12/2014 z dne 25. 7. 2014 izbran začasni izdajatelj revije za dobo petih let, in sicer Založba Goga.

 

Z Javnim pozivom o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 2014 do 2019 za izdelavo revije Rast poziva Mestna občina Novo mesto Založbo Goga k oddaji programa za leto 2016.

 

  1. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih izdaji revije Rast v letu 2016 znaša 27.000,00 EUR.

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena v proračunu za leto 2016. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

 

  1. Oddaja in dostava vlog

Program mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Rok za prijavo je od 10. 12. 2015 do 11. 1. 2016.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

Program mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11.1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – program revije Rast 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oz. ime in priimek vlagatelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 1. 2016 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

 

 

Mestna občina Novo mesto

nazaj