Javni poziv s področja županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2016

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Številka: 0930-98/2015                   

Datum: 10. 12. 2015

 

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

 

Javni poziv s področja županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2016

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte ter organizacijo različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev in drugih dogodkov, proslav, publikacij, humanitarnih dejavnosti, mednarodnih projektov, obletnic različnih društev in organizacij, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto in praznujejo okrogle obletnice (10, 20, 30 ali več let kontinuiranega delovanja). Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja, pokrivanja materialnih stroškov najemnin ter sofinanciranje socialnih pomoči.

 

2. Cilj razpisa

Namen javnega poziva za sofinanciranje proslav, prireditev in projektov na področju družbenega življenja v MO Novo mesto je prioritetno finančno podpreti raznovrstne projekte in dogodke, ki niso zajeti ali sofinancirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine Novo mesto. Hkrati pa bodo ti dogodki popestrili raznolikost ponudbe v občini in sooblikovali proslave ob državnih praznikih, občinskih spominskih dnevih, pomembnih obletnicah.

Namen razpisa je finančno omogočiti realizacijo večjih dogodkov, ki potekajo v veliki dvorani KC Janeza Trdine, Športni dvorani Marof, Športni dvorani Leona Štuklja, Športni dvorani Stopiče ali Teniškem centru Otočec v obliki sofinanciranja najema dvorane in potekajo v organizaciji nevladnih organizacij. Skozi poziv se lahko sofinancirajo humanitarne dejavnosti, šolskih in drugih tekmovanj ter udeležbe učencev in dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih, izvedba mednarodnih projektov in izdaje različnih publikacij društev in drugih organizacij.

 

3. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo:

  • pravne osebe (prednostno nevladne organizacije),
  • fizične osebe,
  • prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

Vlagatelj z isto vsebino ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto.

 

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Javni poziv s področja županovega pokroviteljstva je skladen z 9. členom Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2016, ko župan lahko po lastni presoji odobri sredstva do 700,00 EUR brez strokovne komisije.

 

5. Prijava na razpis mora vsebovati:

  • kratko predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
  • podatke o številu članov (velja za društva in organizacije);
  • natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na razpis, vključno s predvideno finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev;
  • prostor, čas in trajanje dejavnosti;
  • druge podatke, povezane z razpisom.

 

6. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis, znaša 30.000 EUR.

 

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti opredeljene za posamezno razpisno področje.

 

7. Rok za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

 

9. Razpisni rok

Razpisni rok začne teči 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do porabe sredstev v letu 2016.

 

10. Razpisna dokumentacija

Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu  www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo s pripisom Prijava na javni poziv za županova pokroviteljstva 2016 pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne občine Novo mesto do vključno 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji presoji brez posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

 

12. Dodatna pojasnila

Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39 39 253 ali  sandra.borsic@novomesto.si).

 

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Pristojni uslužbenec bo prispele vloge odpiral enkrat mesečno. Na podlagi županove odločitve bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave.

 

 

 

                                                                                                          Mestna občina Novo mesto  

 

nazaj