Javni poziv za sofinanciranje urejanja grobišč v Mestni občini Novo mesto v letu 2016

datum: 10. 12. 2015

Dolenjski uradni list 14 - 2015

Številke: 0930-90/2015                   

Datum: 10. 12. 2015

 

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

 

JAVNI POZIV

za sofinanciranje urejanja grobišč v Mestni občini Novo mesto v letu 2016

 

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za urejanje in delno obnovo grobišč in spominskih obeležij na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2016.

 

2. Cilj razpisa

Cilj poziva je denarno podpreti dejavnosti in aktivnosti namenjene vzdrževanju in skrbi za spominska obeležja žrtev vojn, spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov in grobišč v Mestni občini Novo mesto.

 

3. Splošni pogoji za sodelovanje

Na poziv se lahko prijavijo:

 • pravne osebe oz. društva in podjetja ter organizacije, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Novo mesto;
 • dejavnosti bodo potekale na območju Mestne občine Novo mesto.

 

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo zavrgla prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložili subjekti, ki ne morejo biti prijavitelji na tem pozivu.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih razpisnih pogojev, bodo zavrnjene.

Na javnem pozivu bo izbrana ena organizacija, ki bo po oceni strokovne komisije podala najbolj celovito vlogo vzdrževanja grobišč in spominskih obeležij v spomin žrtvam vojn, spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov ter grobišč v Mestni občini Novo mesto.

 

5. Prijava na poziv mora vsebovati:

 • kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
 • natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na poziv, vključno s predvideno finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev;
 • prostor, čas in trajanje dejavnosti;
 • druge podatke, povezane z pozivom,
 • zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji in predlagatelj bo del sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto,
 • izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, v kolikor je predlagatelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih.

 

6. Merila in kriteriji ocenjevanja

Komisija bo ocenila posamezne vloge glede na razpisna merila ter izločila vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.

Na razpisu bo izbranih lahko več prijaviteljev, ki bodo v programu navedli najustreznejšo obliko vzdrževanja grobišč in spominskih obeležij v spomin žrtvam vojn, spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov ter grobišč v Mestni občini Novo mesto in se bo izkazoval z najbolj ustreznimi referencami iz preteklih let.

 

Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:

 • kakovost prijavljenega projekta ali programa,
 • obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
 • višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali programa,
 • višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna  ali premoženja Mestne občine Novo mesto,
 • posebni dodatni kriteriji.

 

Na razpisu bodo upoštevani naslednji splošni in posebni kriteriji:

 

 

Kriteriji:

Število točk

2.

Finančno poročilo za preteklo leto

Do 10 točk

3.

Plan urejanja grobov, grobišč, spominskih plošč za leto 2016 in poročilo o delu za leto 2015

Do 10 točk

4.

Pričakovan delež sredstev s strani MO Novo mesto

Do 10 točk

5.

Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz naslova premoženja (javna dela, brezplačna uporaba prostorov, subvencionirani najem, druga razpisna sredstva)

Do 20 točk

 

SKUPAJ

50 točk

 

 

7. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv, znaša 3.000,00 EUR

Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev za razpisno področje.

 

8. Rok za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

 

9. Razpisni rok

Razpisni rok začne teči 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do porabe sredstev v letu 2016.

 

10. Razpisna dokumentacija

Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec,

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu  www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo s pripisom Prijava na poziv – urejanje grobov v MO Novo mesto 2016 pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne občine Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji presoji brez posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

 

12. Dodatna pojasnila

Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39 39 253 ali  sandra.borsic@novomesto.si).

 

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Občina bo prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave.

 

 

 

                                                                                                          Mestna občina Novo mesto  

 

nazaj