Sklep o razpisu nadomestnih volitev člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto

datum: 23. 11. 2015

Dolenjski uradni list 13 - 2015

Na  podlagi 32. člena Zakona o lokalnih volitvah ( Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12 ) in Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, št. 032-14/2015, ki je bil sprejet na 10. seji dne 12. 11. 2015, je Posebna občinska volilna komisija za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti na seji dne 23. 11. 2015 sprejela

SKLEP

o razpisu nadomestnih volitev člana občinskega sveta -

predstavnika romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto

1.

Razpisujejo se nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - predstavnika romske skupnosti.

2.

Volitve enega člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - predstavnika romske skupnosti bodo v nedeljo, 31. januarja 2016.

3.

Za dan volitev, s katerimi začno teči volilni roki za volilna opravila, se šteje 27. november 2015.

 

Številka: 041 - 26/2015                                                                     Predsednica

Novo mesto, 23. november 2015                                       Posebne občinske volilne komisije

                                                                                                    Maja Gorenc, l.r.

nazaj