vodilna slika

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

datum: 16. 11. 2015

Dolenjski uradni list 12 - 2015

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-H, Uradni list RS, št. 45/08, ZLV-I, Uradni list RS, št. 83/12 – v nadaljevanju ZLV) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 12. 11. 2015 sprejel

 

S K L E P

o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

 

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto imenuje Občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto v naslednji sestavi:

 

 1. predsednica:

Marjetica Žibert, Novo mesto, Aškerčeva ulica 6,

  namestnica predsednice:

Jerica Grden, Novo mesto, Finžgarjeva ulica 6,

  članica:

Jasna Simčič, Novo mesto, Volčičeva ulica 38,

  namestnik članice:

Robert Zidarič, Novo mesto, Pod Trško goro 37,

  članica:

Klementina Zeme, Novo mesto, Seidlova cesta 38,

  namestnica članice:

Milena Bartelj, Novo mesto, Jakčeva ulica 3,

  član:

Mirko Bilbija , Novo mesto, Sokolska ulica 6,

  namestnik člana:

Robert Florjančič, Gornje Karteljevo 20.

 

2.

Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

 

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 040-20/2015

Novo mesto, 12. november 2015

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

 

 

nazaj