Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 16. 11. 2015

Dolenjski uradni list 12 - 2015

Na podlagi 14. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013) ter ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije o prehodu mandata na naslednjega kandidata na listi SLS – Slovenske ljudske stranke (št. 041-1/2015 z dne 27. 10. 2015) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 12. 11. 2015 sprejel 

 

S K L E P

o potrditvi mandata

članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

p o t r d i

mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

Alojzu GOLOBU,

roj. 4. 5. 1952, Gornja Težka Voda 1,

z liste SLS – Slovenske ljudske stranke.

 

Ta sklep začne veljati takoj.

 

 

Številka: 9001-7/2015

Novo mesto, 12. november 2015

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj