Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 16. 11. 2015

Dolenjski uradni list 12 - 2015

Na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUUJFO, 14/15-ZUUJFO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 12. 11. 2015 sprejel

 

I.

Ugotovitveni sklep

o prenehanju mandata članu

Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

Ugotovi se, da je članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, predstavniku romske skupnosti Sandiju Selimčiču, roj. 23. 10. 1988, stanujočemu Novo mesto, Brezje 7, z dnem 8. 10. 2015 predčasno prenehal mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto zaradi odstopa.

 

II.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se posreduje Posebni Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti zaradi izvedbe nadomestnih volitev.

 

Številka: 032-14/2015

Novo mesto, 12. november 2015

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj