Javni poziv za sofinanciranje javne prireditve Silvestrovanje v Mestni občini Novo mesto v letu 2015

datum: 16. 11. 2015

Dolenjski uradni list 12 - 2015

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

Javni poziv za sofinanciranje javne prireditve SILVESTROVANJE v Mestni občini Novo mesto v letu 2015

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje programa silvestrovanja na Glavnem trgu v Novem mestu.

 

2. Cilj razpisa.

Namen javnega poziva je sofinanciranje javne prireditve in organizacije celotnega silvestrovanja na dan 31. 12. 2015. Od prijavitelja se pričakuje, da bo v kontekstu božično-novoletnega sejma nadgradil silvestrski večer s programom, ki bo dovolj atraktiven za različne starostne skupine. Organizator dogodka prevzame obveznost celotne organizacije programa (oder, ozvočenje, nastopajoči, povezovalec komunalne storitve). Z ustreznimi vsebinami na Glavnem trgu v zimskem času občina želi, da bi organizatorji privabili večje število občanov in turistov v mestno jedro ter pripomogli k večji prepoznavnosti Novega mesta.

 

3. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (javne in nevladne organizacije) s sedežem v Mestni občini Novo mesto.

Vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto.

 

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavljala tričlanska komisija, ki bo zavrgla prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložili subjekti, ki ne morejo biti prijavitelji po tem pozivu.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih razpisnih pogojev, bodo zavrnjene.

 

Splošni in prednostni razpisni pogoji, ki jih prijavitelj mora izpolnjevati:

 

 

Splošni in prednostni kriteriji:

Število točk

1.

Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega programa/projekta

15 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi,priznanja, nagrade)

20 točk

3.

Obiskanost prireditev na podlagi preteklih izkušenj

15 točk

4.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost projekta

20 točk

5.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja organizacije

15 točk

6

Raven prijavljenega programa/projekta dosega oziroma presega občinski nivo

15 točk

7.

Finančna konstrukcija programa/projekta višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja MO Novo mesto (javna dela, brezplačna uporaba prostorov, druga razpisna sredstva)

40 točk

8.

Dokazilo o pridobljenih sredstvih iz državnih ali evropskih razpisov oziroma sponzorskih ali donatorskih (ni obvezna priloga)

10 točk

 

SKUPAJ

150 točk

 

Na javnem pozivu za sofinanciranje javne prireditve Silvestrovanje na Glavnem trgu bo izbran 1 predlagatelj programa, ki bo pripravil najboljši program (v vsebinskem in organizacijskem delu) in bo izkazoval reference in izkušnje iz teh področij (časopisne objave, vabila, letaki).

 

5. Prijava na razpis mora vsebovati:

  • kratko predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
  • podatke o številu članov (velja za društva in organizacije);
  • natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na razpis, vključno s predvideno finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev;
  • prostor, čas in trajanje dejavnosti;
  • druge podatke, povezane z razpisom.

 

6. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis, znaša 20.000,00 EUR. 

 

7. Rok za porabo sredstev

Del dodeljenih proračunskih sredstev mora biti porabljena v proračunskem letu 2015, vendar zaradi specifičnosti dogodka, ki zapade 31. 12. 2015 se 2. del izplačila prenese v leto 2016.

 

8. Razpisni rok

Razpisni rok začne teči 16. 11. 2015 in traja do 1. 12. 2015.

 

9. Razpisna dokumentacija

Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:

  • v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
  • priložena dokazila (pohvale, priznanja, časopisni članki – priporočljiva priloga zaradi ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev),
  • parafirana razpisna merila.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu  www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

 

10. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo s pripisom »Prijava na javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev 2015 – silvestrovanje« pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne občine Novo mesto do 1. 12. 2015. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 12. 2015 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji presoji brez posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

 

11. Dodatna pojasnila

Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39 39 253 ali  sandra.borsic@novomesto.si).

 

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Pristojni uslužbenec bo prispele vloge sproti odpiral. Strokovna komisija jih bo obravnavala vsakih 20 dni in predlagala višino sredstev. Občina bo prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 60 dneh po obravnava strokovne komisije in kolegija župana.

 

Številka: 0930-1/2015

Novo mesto, dne 16. novembra 2015

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

nazaj