vodilna slika

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v mestni občini novo mesto

datum: 05. 06. 2015

Dolenjski uradni list 6 - 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15) in 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 28.5.2015, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP

o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v mestni občini novo mesto

 

I.

Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.

 

II.

Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mestoza leto 2015.

 

Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodoz vodnim povračilom za leto 2015za vse uporabnike:

 

Oskrba s pitno vodo

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

 

 

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

6,2677

6,8631

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

18,8031

20,5894

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

62,6770

68,6313

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

94,0155

102,9470

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

313,3850

343,1566

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

626,7700

686,3132

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

1.253,5400

1.372,6263

Vodarina v m3

0,4770

0,5223

 

 

 

 

 

 

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  za leto 2015za vse uporabnike:

Odvajanje odpadnih voda

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

 

 

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

6,2686

6,8641

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

18,8058

20,5924

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

62,6860

68,6412

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

94,0290

102,9618

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

313,4300

343,2059

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

626,8600

686,4117

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

1.253,7200

1.372,8234

Stroški izvajanja storitve v m3

0,3885

0,4254

 

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  za leto 2015 za vse uporabnike:

Čiščenje odpadnih voda

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

 

 

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

3,3556

3,6744

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

10,0668

11,0231

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

33,5560

36,7438

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

50,3340

55,1157

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

167,7800

183,7191

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

335,5600

367,4382

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

671,1200

734,8764

Stroški izvajanja storitve v m3

0,5646

0,6182

 

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov  za leto 2015za vse uporabnike:

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture na kg

0,0062

0,0068

Stroški izvajanja storitve na kg

0,0785

0,0860

SKUPAJ za kg

0,0847

0,0927

 

 

 

Št. 35403-2/2015

Novo mesto, dne 28.5.2015

Župan         

 Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

nazaj