vodilna slika

Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 04. 04. 2018

Dolenjski uradni list 7 - 2018

Na podlagi osmega odstavka 29. člena Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16, 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 22.3.2018 sprejel

 

O D L O K 

o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto 

 

1. člen 

 

(1) Ta odlok določa prioritetno uporabo energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto v obliki vrstnega reda uporabe energentov za ogrevanje stavb, pripravo tople vode in proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije.

(2) Ta odlok je izdelan na podlagi usmeritev veljavnega (lokalnega) Energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: LEK) ob upoštevanju okoljskih in energetskih kriterijev ter tehničnih značilnosti stavb oziroma proizvodnih procesov.

(3) Ta odlok se ne uporablja za energente, ki se uporabljajo:

– pri dobaviteljih zemeljskega plina in drugih energetskih plinov iz distribucijskih in prenosnih cevnih sistemov in

– v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije, ki niso proizvodnja toplote ali soproizvodnja toplote in električne ali mehanske energije.

 

2. člen 

 

(1) Ta odlok se uporablja za:

– stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Q(NH), izračunana po standardu SIST EN ISO 13790, večja od 7.000 kWh,

– proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije, ki letno presega 50.000 kWh,

– stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisom, ki ureja metodologijo izdelave in izdajo energetskih izkaznic stavb, letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q(NH)/Ak večja od 35 kWh/m2a.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je uporaba določb tega odloka obvezna tudi za stavbe, v katerih se več kot 1.500 kWh toplote letno pridobi iz biomase v kurilni napravi, ki ne izpolnjuje, glede emisije snovi v zrak, pogojev za nove kurilne naprave, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.

(3) Določbe tega odloka se uporabljajo pri pripravi sprememb in dopolnitev obstoječih ali pri pripravi novih prostorskih načrtov za območje Mestne občine Novo mesto.

 

3. člen 

 

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

 • sistem oskrbe z zemeljskim plinom je distribucijski sistem zemeljskega plina preko plinovodnega omrežja na območju Mestne občine Novo mesto, ki se izvaja kot dejavnost izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in prenosni sistem zemeljskega plina, ki se izvaja kot dejavnost obvezne državne gospodarske javne službe prenosa zemeljskega plina,
 • območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom so območja, ko so opremljena z javnim plinovodnim omrežjem ter omogočajo priključitev na javno plinovodno omrežje in območja, ki so določena s kratkoročnim (5 letnim) planom širitve sistemov v LEK,
 • SPF je ocenjen faktor sezonske učinkovitosti toplotne črpalke v skladu s standardom SIST EN 14825,
 • obstoječa stavba je stavba, za katero je bilo gradbeno dovoljenje pravnomočno pred uveljavitvijo tega odloka.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve, energetike in gradbenih proizvodov ter slovenski standardi, ki obravnavajo učinkovito rabo energije v stavbah.

 

4. člen 

 

(1) Prioritetna uporaba energentov za ogrevanje je tista uporaba energentov, pri kateri je glede na komunalno opremljenost stavbnega zemljišča in tehnične karakteristike stavbe končna energija za ogrevanje stavbe, pripravo tople vode in/ali proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije pridobljena na enega ali več načinov po naslednjem vrstnem redu:

 1. iz sončnega obsevanja,
 2. iz odpadne toplote z rekuperacijo toplote ali iz plinaste biomase,
 3. iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom,
 4. iz geotermalne in hidrotermalne energije s toplotnimi črpalkami izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom, če je umestitev in obratovanje toplotnih črpalk v skladu s predpisi, ki urejajo rabo voda in vodovarstvena območja na območju Mestne občine Novo mesto,
 5. iz aerotermalne energije s toplotnimi črpalkami izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom,
 6. z uporabo trdne biomase izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom, če se energent sežiga v kurilni napravi, ki izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav,
 7. z uporabo utekočinjenega zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega plina izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom,
 8. z uporabo kurilnega olja (ELKO) izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom.

(2) Uporaba električne energije za ogrevanje stavb ni dovoljena, razen za pogon toplotnih črpalk pri izkoriščanju odpadne toplote, geotermalne, hidrotermalne in aerotermalne energije.

(3) Ne glede na prioritetno uporabo energentov iz prvega odstavka tega člena se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna energija za ogrevanje stavbe lahko pridobi iz geotermalne ali hidrotermalne energije s toplotnimi črpalkami, če je za posamezno stavbo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom podrobneje opredeljena tehnologija pridobivanja geotermalne ali hidrotermalne energije, ki zagotavlja, da je SPF toplotne črpalke večji od 5,0 in ocenjen za hladnejše podnebje.

(4) Ne glede na prioritetno uporabo energentov iz prvega odstavka tega člena se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna energija za ogrevanje obstoječe stavb(e) lahko pridobi z uporabo trdne biomase, če se energent sežiga v kurilni napravi, ki izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav in je za posamezno stavbo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom podrobneje opredeljena in utemeljena tehnologija ogrevanja.

(5) Topla voda se praviloma pripravlja centralno s hranilnikom toplote in zagotavlja s sprejemniki sončne energije. Pri nesorazmernih stroških, kot jih določa pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, se lahko pripravlja tudi lokalno in z energenti skladno z vrstnim redom iz prvega odstavka tega člena. Priprava tople vode z električnimi grelniki je dovoljena v nestanovanjskih stavbah, v katerih je predvidena poraba tople vode manj kot 65 l/dan, in v stavbah, za katere je to določeno s projektnimi pogoji in soglasji iz drugega odstavka 7. člena tega odloka.

 

5. člen 

 

(1) Na podlagi meril o prioritetnem vrstnem redu uporabe energentov iz prejšnjega člena se za posamezno območje prostorskega urejanja s prostorskimi akti določi prioritetna uporaba energentov za ogrevanje.

(2) Zavezanec za prioritetno uporabo energentov za ogrevanje je investitor, uporabnik ali lastnik stavbe (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).

(3) V stavbah, ki uporabljajo energente za ogrevanje iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom se uporaba energenta za ogrevanje lahko spremeni le v primeru prehoda na energent z višjo prioriteto v skladu z določbami 4. člena tega odloka.

 

6. člen 

 

(1) Spremljanje in analizo podatkov o vrsti, količini in načinu rabe energentov v stavbah na območju Mestne občine Novo mesto zagotavlja organ občinske uprave, pristojen za izvajanje LEK (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka pristojni organ pridobiva iz njemu dostopnih evidenc in registrov ter podatkov iz evidenc izvajalcev izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto.

(3) Zaradi preveritve podatkov o vrsti, količini in načinu rabe energentov v stavbah lahko pristojni organ od zavezanca, ki ni gospodinjski odjemalec energentov, zahteva, da predloži dokazila, ki potrjujejo vrsto, količino in način rabe energentov, ki jih uporablja za ogrevanje stavbe, hlajenje stavbe, pripravo tople vode in proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije, v obliki pogodb ali računov dobaviteljev energentov ter projektne dokumentacije za izvedbo gradbenih del v stavbi.

 

7. člen 

 

(1) Pri izdaji smernic in mnenj k prostorskim aktom izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto določi prioritetno uporabo energentov za ogrevanje skladno z določili tega odloka.

(2) Pri določitvi smernic in mnenj iz prejšnjega odstavka oziroma projektnih pogojev in soglasij, ki jih izdaja, mora izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto upoštevati tehnično ekonomske možnosti priključitve na sistem oskrbe z zemeljskim plinom na posameznih lokacijah, upoštevajoč predvideno širitev sistemov skladno z LEK.

 

8. člen 

 

(1) Za prilagoditev uporabe energentov v obstoječih stavbah določbam tega odloka oziroma določbam prostorskih aktov se za posamezna območja poselitve Mestne občine Novo mesto lahko pripravijo posebni programi energetskih ukrepov.

(2) Programe energetskih ukrepov iz prejšnjega odstavka pripravi pristojni organ v sodelovanju z izvajalcem izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto.

(3) Pri pripravi programov energetskih ukrepov se v zvezi s prilagoditvijo uporabe energentov v obstoječih stavbah upoštevajo tudi potrebe ranljivih odjemalcev po oskrbi z energenti, v zvezi s prilagoditvijo uporabe energentov v obstoječih stavbah pa zlasti življenjsko dobo obstoječe opreme za ogrevanje stavbe ali pripravo tople vode.

 

9. člen 

 

Do uskladitve prostorskih aktov Mestne občine Novo mesto s tem odlokom se šteje, da je projektna dokumentacija glede načina ogrevanja skladna z določbami prostorskih aktov Mestne občine Novo mesto, če je predviden način ogrevanja skladen z določbami tega odloka.

 

10. člen 

 

V postopkih pridobitve dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in v postopkih priprave prostorskih aktov po predpisih o urejanju prostora, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se določbe tega odloka ne uporabljajo.

 

11. člen 

 

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Št. 007-1/2018

Novo mesto, dne 22.3.2018

 

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                      župan

 

 

nazaj