vodilna slika

Odlok o spremembi odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

datum: 04. 04. 2018

Dolenjski uradni list 7 - 2018

Na podlagi Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12)  in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16, 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 22.3.2018 sprejel

 

ODLOK

o spremembi odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

 

1. člen

V Odloku o odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 35/06) se spremeni 1. člen, ki se glasi:

 

»1. člen

 

  1. Ta odlok določa način izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
  2. Gospodarska javna služba dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina se izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba. Podeli se ena koncesija in sklene koncesijska pogodba kot sprememba prejšnje koncesije. Koncesijski akt in sprememba koncesijske pogodbe je potrebna zaradi uskladitve gospodarske javne službe z Energetskim zakonom in direktivo 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih pravil notranjega trga za naravni plin (Uradni list EU, z dne 15.7.2003, L 176, str. 57).
  3. Ta odlok predstavlja koncesijski akt za gospodarsko javno službo iz prvega odstavka tega člena in opredeljuje pogoje za sklenitev koncesijske pogodbe ter za izvajanje koncesije.«

 

2. člen

V Odloku se spremeni 12. člen tako, da se glasi:

 

»12. člen

 

Koncesionar - sistemski operater je dolžan zgraditi distribucijsko plinovodno omrežje na območju, kjer je zagotovljena priključitev vsaj enega objekta na 20 metrov plinovoda.«

 

3. člen

 

V Odloku se izbriše 13. člen.

 

4. člen

     V Odloku se izbriše (2) odstavek 14. člena.

 

5. člen

 členV Odloku se izbriše 24. člen.

 

 

 

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-4/2018

Datum: 22.3.2018                  

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                          župan

 

 

 

 

nazaj