Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto

datum: 08. 06. 2018

Dolenjski uradni list 13 - 2018

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel

 

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Mestna občina Novo mesto zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve razen, če je investitor oziroma pobudnik Mestna občina Novo mesto, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.

 

2. člen

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:

– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500  eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
     

3. člen

Ta odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-7/2018

Novo mesto, dne 31.5.2018

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj