vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno- varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 27. člena statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16, 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji, dne 12. 7. 2018 sprejel

 

 

 

ODLOK

 

o  spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto

 

 

  1. člen

 

V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/2002, 21/2003, 118/2008, 53/2010 in 91/11) se spremeni besedilo 4. člena, ki se po novem glasi:

 

(Enote vrtca)

 

»V zavodu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca: 
1. Enota Ciciban, Ragovska ulica 18, Novo mesto, 
2. Enota Labod, Seidlova cesta 33, Novo mesto, 
3. Enota Bibe, Seidlova cesta 40, Novo mesto, 
4. Enota Marjetica, Lešnica 15, Otočec ob Krki, 
5. Enota Najdihojca, Mali Slatnik 6, Novo mesto, 
6. Enota Kekec, Smrečnikova ulica 16, Novo mesto, 
7. Bolnišnični oddelek Palček, Splošna bolnišnica Novo mesto,
8. Enota Mehurčki, Ragovska ulica 30, Novo mesto. 
 
Zavod lahko organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi«.

 

    člen

 

Spremeni se naslov odloka, ki se po novem glasi:

»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto«.

 

    člen

 

Spremeni se besedilo 6. člena, ki se po novem glasi:

»

III. ŽIG ZAVODA

 

6. člen

 

Zavod ima žig okrogle oblike premera 35 mm in žig s premerom 20 mm. Sredi žiga je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano: Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto. 
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi žigov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.«

    člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

 

    člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

Št. 007-16/2018

Novo mesto, 12. julij 2018

 

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj