vodilna slika

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO in 55/17), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13,  14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji, dne 12. 7. 2018, sprejel

 

 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo  Mestne občine Novo mesto

1. člen

Prvi odstavek 4. člena Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo  Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/2018) se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Starši otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v javnih vrtcih, vrtcih s koncesijo ali zasebnih vrtcih, ki imajo z Mestno občino Novo mesto sklenjeno letno pogodbo o financiranju, na območju Mestne občine Novo mesto, ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno, glede na dohodkovni razred, ki ga določi Center za socialno delo, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda.«

 

člen

Vse ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

 

člen 

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo  Mestne občine Novo mesto se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati z dnem objave. 

 

Št. 602-11/2018

Novo mesto, 12. julij 2018

 

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj