vodilna slika

Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec - 2 (Dolenjski uradni list, št. 16/18)

datum: 26. 10. 2018

Dolenjski uradni list 18 - 2018

V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec- 2 (Dolenjski uradni list, št.16/18) je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi 7. člena Pravilnika o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista št. 9000-11/2015 z dne 18. 3. 2015 dajem naslednji

 

POPRAVEK

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec - 2 (Dolenjski uradni list, št. 16/18)

 

 

V  Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec- 2 (Dolenjski uradni list, št.16/18) se v 2. odstavku 6. člena za par. št. 920/29 k.o. Bršljin doda parc. št. 906/50 k.o. Bršljin,  za parc. št. 2541/8 k.o. Ždinja vas pa se doda parc.št. 2090/7 k.o. Ždinja vas.

 

Ta popravek se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 


Številka: 350-47/2018                                                                      

Novo mesto, dne 25. 10. 2018                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

nazaj