Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Novo mesto

datum: 07. 01. 2019

Dolenjski uradni list 21 - 2018

Na podlagi 90. člena v zvezi s 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.  94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17), 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18), Poročila Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018, št. 041-40/2018 z dne 19. 11. 2018 ter Potrdila Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izvolitvi župana Mestne občine Novo mesto, št. 041-40/2018 z dne 19. 11. 2018 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 1. seji dne 13. 12. 2018 sprejel 

 

 

SKLEP

o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Novo mesto

 

1.

Ugotovi se, da je bil na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 za župana Mestne občine Novo mesto

 

izvoljen

mag. Gregor MACEDONI.

 

2.

Zoper poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev ter izdano potrdilo o izvolitvi mag. Gregorja Macedonija za župana Mestne občine Novo mesto ni bilo vložene pritožbe.

 

3.

Izvoljeni kandidat, mag. Gregor Macedoni, zato 13. 12. 2018 nastopi funkcijo župana Mestne občine Novo mesto.

 

4.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 9001-6/2018 (405)

Datum:   13. 12. 2018

 

 

Ana Bilbija, l.r.

Predsedujoča

Občinskemu svetu

Mestne občine Novo mesto

 

 

 

 

 

nazaj