Skupni Dolenjski uradni list 2018

datum: 07. 01. 2019

Skupni Dolenjski uradni list 2018

KAZALO OBJAVLJENIH PREDPISOV

MESTNE OBČINE NOVO MESTO V DOLENJSKEM URADNEM LISTU V LETU 2018

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

3. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto

4. Vabilo Mestne občine Novo mesto k vpisu predšolskih otrok v vrtce, za šolsko leto 2018/2019

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

6. Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2018

7. Odlok o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

8. Javni poziv za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta

9. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2018

10. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Bučna vas –vzhod/1«

11. Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto

12. Odlok o spremembi odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto

14. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – volitve v Državni zbor 2018

15. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

16. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto

17. Odlok o javnih površinah Mestne občine Novo mesto

18. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

19. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

20. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)

21. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto

22. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto

23. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2018

24. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

25. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN

26. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

27. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)

28. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto

29. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici

30. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto

31. Obvezna razlaga 1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15- v nadaljevanju: OPN)

32. Popravek sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu

33. Sklep o prenehanju funkcije namestnice članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti in imenovanju nadomestnega namestnika članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti

34. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Novo mesto za volilno leto 2018

35. Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto

36. Javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Mestni občini Novo mesto v letu 2018

37. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 3)

38. Odlok o dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto

39. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za izvolitev člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti

40. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto

41. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019

42. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4)

43. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Ljubljanski cesti 27 – del

44. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu

45. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2

46. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN KAMPUS-2)

47. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

48. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

49. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage«

50. Odlok o dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto

51. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto

52. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

53. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

54. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

55. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

56. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto

57. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto

58. Javni razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019

59. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje (SD OLN Gabrje-1)

60. Razpis rednih volitev članov sveta krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto

61. Javni razpis oz. javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2019

62. Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec - 2 (Dolenjski uradni list, št. 16/18)

63. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria (Uradni list RS, št. 62/2011)

64. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018

65. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018

66. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018

67. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti

68. Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto

69. Tehnični popravek poročila o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti

70. Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

71. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Novo mesto

72. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana ter prenehanju mandata člana občinskega sveta

73. Javni poziv za honorarnega sodelavca/sodelavko, ki bo opravljal/opravljala delo urednika/ico lokalnega glasila Novo mesto

nazaj