vodilna slika

Sklepi o uskladitvi mej Mestne občine Novo mesto z mejami zemljiških parcel

datum: 13. 02. 2019

Dolenjski uradni list 7 - 2019

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in 27.člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) (Uradni list RS, št 7/18)  je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. redni seji dne 31. 1. 2019 sprejel naslednje

 

SKLEPE

o uskladitvi mej Mestne občine Novo mesto z mejami zemljiških parcel

 

  1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel predlog spremembe občinske meje med Mestno občino Novo mesto in občino Semič, v skladu s predlogom Obrazca 1 št. 85_109-1 z dne 9. 10. 2018, ki je priloga tega sklepa
  2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel predlog spremembe občinske meje med Mestno občino Novo mesto in občino Šmarješke Toplice, v skladu s predlogom Obrazca 1 št. 85_206-1 z dne 16. 1. 2019, ki je priloga tega sklepa
  3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel predlog spremembe občinske meje med Mestno občino Novo mesto in občino Šentjernej, v skladu s predlogom Obrazca 1 št. 85_119-1 z dne 15. 1. 2019, ki je priloga tega sklepa
  4. Občinski svet se je seznanil s predlogom spremembe občinske meje med MO Novo mesto in občino Šentjernej in nalaga županu in občinski upravi, da izvede ustrezne postopke za ureditev občinske meje tako, da se celotna zemljiška parcela 2560/4, katastrska občina 1479-Brusnice, katere lastnik je MO Novo mesto vključi v območje MO Novo mesto.

Grafične priloge sklepov so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.

Sklepi se objavijo v Dolenjskem uradnem listu in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 


Številka: 353-3/2018                                                             

Novo mesto, dne 12. 2. 2019                                                                                                                                                                                

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

nazaj