vodilna slika

Vabilo Mestne občine Novo mesto k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2019/2020

datum: 21. 02. 2019

Dolenjski uradni list 8 - 2019

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2019/2020. Vpisi bodo potekali od 1. 3. 2019 do 15. 3. 2019.

Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec.

 

 

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2019/2020 (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020). V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku.  Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za otroke, ki v šolskem letu 2019/2020 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2020/2021 vlogo ponovno oddati.

 

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev ter osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

 

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oz. ustrezno zakonsko dokumentacijo (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS št. 41/17).

 

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2019/2020 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),

vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi vrtci.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 15. 3. 2019  ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v mesecu aprilu 2019. V primeru, da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, vam bomo ponudili možnost izbire druge enote.

Vrtci ponujajo vpis v dnevni program, ki traja za otroka največ 9 ur dnevno znotraj poslovalnega časa posameznega vrtca.

 

Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ob vpisu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si. Vse dodatne informacije o vrtcu so vam na voljo na spletnih straneh vrtcev.

 

V času vpisa lahko starši skupaj z otrokom obiščete vrtce med 9.00 in 11.00.

 

RAZPORED VPISOV

Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto, www.ciciban-nm.si

od  1. 3.  do 15. 3. 2019,  med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki v naslednje enote vrtca: CICIBAN, LABOD, BIBE, KEKEC, MARJETICA, NAJDIHOJCA in MEHURČKI.

Enote so predvidoma odprte od 5.30 (Labod 5.20) do 16.00, Labod in Bibe do 16.30.
Posebnosti:

tedensko izmenski program v vrtcu Labod: največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času (praviloma od 5.30 do 16.30 in od 11.30 do 20.30).

Vse dni vpisa med 9.00 in 11.00 lahko obiščete in si tudi ogledate vse enote, dejavnosti vrtca ter se pogovorite z vzgojiteljicami in vzgojitelji.

 

Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, www.pedenjpednm.si

od  1. 3. do 15. 3. 2019,  med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki v naslednje organizacijske enote: CEPETAVČEK, METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED, RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK  in PIKAPOLONICA.

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Metka in Pedenjped pa do 17.00.

Posebnosti:

Poldnevni program, ki traja največ 6 ur dnevno in ga vrtec izvaja v enoti Pikapolonica.
Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki poteka v razvojnem oddelku.

 

7. 3. 2019 vabljeni na Info-Pedenjpedov dan. Predstavljeni vam bodo sodobni pedagoški pristopi: med 9.00 in 11.00 uporaba pri delu z otroki, ob 17.00  predavanje dr. Ranka Rajovića.

 

OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE, www.os-brusnice.si

od 11. 3. do 15. 3. 2019: 11. 3. 2019, 13. 3. 2019 in 15. 3. 2019 med 8.00 in 12.00,

12. 3. 2019 in 14. 3. 2019, med 12.00 in 16.30.

 

Vpis bo potekal v OŠ BRUSNICE, v pisarni svetovalne delavke.

 

OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE, www.osstopice.si

Vpis  v oddelke OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče na lokacijah Stopiče, Dolž in Podgrad bo potekal od 11. 3. 2019 do 15. 3.  2019, vsak dan od 8.00 do 15.00, razen v sredo, 13. 3. 2019, od 8.00 do 17.00.

 

Vpis za vse tri lokacije vrtca bo potekal v OŠ Stopiče, v pisarni svetovalne delavke.

 

V skupine v STOPIČAH in na DOLŽU se bo lahko vpisovalo otroke od enega leta starosti dalje, v skupino PODGRAD pa otroke od drugega leta starosti dalje.

 

 

Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo mesto, www.vrtecringaraja.si.

od 1. 3.  do 15. 3. 2019, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 13. 3. 2019, od 14.00 do 17.00.

 

Vabilo k vpisu velja za vse otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo in bo potekal v pisarni Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja, Ragovo 2.

 

Vabljeni!

 

Številka: 602-2/2019

Novo mesto, dne 21. 2. 2019

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

nazaj