vodilna slika

Sklep o razveljavitvi razpisa naknadnih volitev članov svetov Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec in Krajevne skupnosti Šmihel

datum: 26. 02. 2019

Dolenjski uradni list 9- 2019

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17)  je Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto na seji, dne 20.2.2019 sprejela naslednji

 

SKLEP

 

Razveljavi se sklep o razpisu naknadnih volitev za člane svetov Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec in Krajevne skupnosti Šmihel, št. 041-1/2019 (430) z dne, 25.1.2019, ki je bil objavljen v DUL, št. 4/19.

Z dnem objave tega sklepa prenehajo teči vsi roki za izvedbo volilnih opravil za volitve, razpisane za nedeljo 10.3.2019.

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto bo sprejela nov sklep o razpisu  naknadnih volitev za člane svetov Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec in Krajevne skupnosti Šmihel.

 

Številka: 041-1/2019

Datum:   20. 2. 2019

 

Marjetica Žibert, l.r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

nazaj