vodilna slika

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019

datum: 20. 03. 2019

Dolenjski uradni list 12 - 2019

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

O D L O K

 

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU  

 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL, št. 16/18) se 2. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

hhh

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

2. člen

 

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL, št. 16/18) se 4. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne presega 20 % obsega področja proračunske porabe. Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega področja proračunske porabe.

O prerazporeditvah, ki presegajo 20 %, lahko odloča župan, vendar mora o tem obvestiti občinski svet.  

V obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.

Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto se lahko odpre nov konto, poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, odpre nova proračunska postavka v skladu s programsko klasifikacijo, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge oz. projekta.

O prerazporejenih proračunskih sredstvih župan poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom proračuna.

Znotraj proračunske postavke med konti in podkonti lahko proračunski uporabnik prerazporeja samostojno in brez omejitev.«

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

3. člen

 

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL, št. 16/18) se 13. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»V letu 2019 se občina lahko zadolži do višine 7.138.865 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena zadolžitev občine v proračunu države do višine 338.865 EUR in se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2019 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen Zarja d.o.o. Novo mesto, ki se lahko kratkoročno ali dolgoročno zadolži do zneska 700.000 EUR namensko za financiranje stanovanjske oz. poslovno-stanovanjske izgradnje in Zavod Novo mesto, ki se lahko zadolži do zneska 120.000 EUR namensko za sofinanciranje investicije obnove avle Kulturnega centra Janeza Trdine.«

 

4. člen

                                                   

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.

 

Številka: 4120-2/2018

Novo mesto, dne 14. 3. 2019

                                                                                                            

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj