vodilna slika

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018

datum: 20. 03. 2019

Dolenjski uradni list 12 - 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2018

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.

 

hhh

 

3. člen

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2018 v višini 293.261 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2019.

 

 

 

4. člen

Sestavni del so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

 

 

 

5. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 4103-1/2019

Novo mesto, dne 14. 3. 2019

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj