vodilna slika

Odredba o podaljšanju veljavnosti odredbe o začasnih nujnih ukrepih

datum: 07. 04. 2020

Dolenjski uradni list 7 - 2020

Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov ter določil 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19-UPB1), v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, št. 900-6/2020-3 (405) z dne 20. 3. 2020, in z namenom preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo

 

O D R E D B O

O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI ODREDBE

 

1.

V drugi točki Odredbe župana Mestne občine Novo mesto z dne 16. 3. 2020 (v nadaljevanju odredba) se podaljša njena veljavnost tako, da odredba velja do 15. 4. 2020.

 

2.

Vsa ostala določila odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

                                                                    

 

nazaj