vodilna slika

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020

datum: 08. 06. 2020

Dolenjski uradni list 11 - 2020

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel

                          

O D L O K

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU  

MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2020

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

    člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL, št. 27/19) se 2. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

    člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL, št. 27/19) se 13. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»V letu 2020 se občina lahko zadolži do višine 2.711.990 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena zadolžitev občine v proračunu države do višine 221.990 EUR in se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2020 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen Zavod Novo mesto, ki se lahko dolgoročno zadolži do višine 70.000 EUR in Gasilsko reševalni center Novo mesto do višine 400.000 EUR«.

 

    člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2020.

 

Številka: 4120-2/2019

Novo mesto, dne 28. 5. 2020

                                                                                                                 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj