vodilna slika

Zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2019

datum: 08. 06. 2020

Dolenjski uradni list 11 - 2020

 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019

 

 

  1. člen

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

 

 

    člen

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.

 

       

    člen

 

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2019 v višini 343.261 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2020.

 

 

    člen

 

Sestavni del so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

 

 

    člen

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019 se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

Številka: 410-1/2020

 

Novo mesto, dne 28. 5. 2020

 

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj