vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

datum: 08. 06. 2020

Dolenjski uradni list 11 - 2020

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 5. člena Zakona o javnem  interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. redni seji dne, 28. 5. 2020, sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

 

1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16) se v 7. členu v prvem odstavku za devetdeseto alinejo dodata novi enaindevetdeseta in dvaindevetdeseta alineja, ki se glasita:

 

»- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,«

 

Dosedanje alineje od enaindevetdeset do sto petindvajset postanejo alineje od triindevetdeset do sto sedemindvajset.

 

2. člen

 

V 8. členu se v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo »za šport« ter vejico nadomesti s piko.

Četrta, peta in šesta alineja se črtajo.

 

3. člen

 

V 9. členu se v prvem odstavku v prvem delu povedi število »8« nadomesti s številom »9«, v prvi alineji pa se besedo »štirje« nadomesti z besedo »pet«.

 

V tretjem odstavku se v četrti povedi besedo »vseh« nadomesti z besedo »navzočih«.

 

4. člen

 

V 12. členu se v prvem odstavku v osmi alineji besedilo »strokovne svete« nadomesti z besedilom »strokovni svet«, v šestnajsti alineji pa se besedilo »javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod« nadomesti z besedilom »javne službe«.

 

5. člen

 

V 14. členu se v drugem odstavku v drugi povedi besedilo »strokovnih svetov« nadomesti z besedilom »strokovnega sveta«.

 

 

6. člen

 

V 15. členu se v prvem odstavku v osmi alineji besedilo »javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod« nadomesti z besedilom »javne službe«.

 

 

7. člen

 

V 19. členu se v prvem odstavku v prvi povedi za besedo »zavoda« doda besedo »lahko«.

 

 

8. člen

 

V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »ima« črta dvopičje in doda besedilo »strokovni svet.«

 

Prva, druga, tretja in četrta alineja se črtajo.

 

V drugem odstavku se prvi del povedi spremeni tako, da se glasi: »Strokovni svet ima naslednje naloge:«

 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Strokovni svet ima osem članov, in sicer dva člana s področja športa, dva člana s področja kulture, dva člana s področja turizma in dva člana s področja mladine.«

 

V četrtem odstavku se v prvi povedi besedilo »strokovnih svetov« nadomesti z besedilom »strokovnega sveta«, druga poved pa se spremeni tako, da se glasi: »En član s področja kulture je obvezno izvoljen izmed zaposlenih na področju kulture.«

 

9. člen

 

V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

 

»(3) Zavod upravlja z nepremičnino in opremo, ki je kot del javne infrastrukture določena v Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 3/20).«

 

KONČNA DOLOČBA

 

10. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-8/2020

Datum: 28. 5. 2020

 

Mag. Gregor MACEDONI,  l. r.

župan

 

 

nazaj