vodilna slika

Dopolnitev poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

datum: 24. 06. 2020

Dolenjski uradni list 14 - 2020

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - dl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. S, /96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. S, 87/01  ZSam- 1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 7/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) ) in 51. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019) je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 2. korespondenčni seji, dne 10.5.2020 sprejel

 

D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A

o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

 

V Poslovniku o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL. 35/2016) (v nadaljevanju: Poslovnik) se za obstoječim 20. členom doda nov 20.a člen, ki se glasi:

 

»20.a člen

 

(1) V primeru naravnih in drugih hujših nesreč, večjih epidemij ali podobnih izrednih okoliščin (v nadaljevanju: izredne okoliščine), ko redne ali izredne seje NO ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo članov NO brez tveganja za njihovo zdravje in varnost, lahko predsednik NO skliče sejo na daljavo oz. videokonferenčno sejo.

(2) Seja na daljavo je seja, na kateri člani NO sodelujejo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije povezane v skupno omrežje (Skype, zoom in podobno), ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Informacijsko-komunikacijska tehnologija mora omogočat prenos slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana NO, ki na seji sodeluje, njegovo razpravo in rezultat glasovanja.

(3) Člani NO praviloma glasujejo na podlagi poimenskega klicanja članov, ki ga opravi predsedujoči, oziroma s tehnologijo glasovanja, če jo informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča.

(4) Sejo skliče predsednik NO po e-pošti z navedbo dneva in ure seje ter predlogom dnevnega reda in hkrati članom pošlje obvestilo preko telefona.

(5) Glede sklepčnosti, ugotavljanja prisotnosti, rezultatov glasovanja, pisanja zapisnika ter ostalih nalog se uporabljajo določbe Poslovnika.

(6) Za operativno izvedbo videokonferenčne seje je odgovoren sklicatelj sestanka.

 (7) Vsi člani in druge osebe, ki so v skladu z določbami Poslovnika lahko navzoče na seji, morajo zaradi varovanja podatkov, ki je določeno v 48. členu Poslovnika, zagotoviti, da so v prostoru, v katerem v času seje izvajajo videokonferenčno sejo, sami.

 

2. člen

 

Te dopolnitve  poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 032-8/2020
Datum: 10.5.2020

 

Predsednik

Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

mag. Marko Vrhovšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj