vodilna slika

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

datum: 14. 07. 2020

Dolenjski uradni list 15 - 2020

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. redni seji dne, 9. 7. 2020, sprejel

 

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 43/13 – UPB1, ter Dolenjski uradni list, št. 32/16) se v 12. členu v prvem odstavku za dvaindvajseto alinejo dodata novi triindvajseta in štiriindvajseta alineja, ki se glasita:

»64.99 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

66.19 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade«

Dosedanje alineje od triindvajset do osemintrideset postanejo alineje od petindvajset do štirideset.

 

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-15/2020

Novo mesto, dne 9. 7. 2020

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

 

nazaj