Urad za prostor in razvoj

Urad za prostor in razvoj se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, upravljanjem občinskega stvarnega premoženja, izvajanjem gospodarskih javnih služb, urejanjem prometa, delovanjem krajevnih skupnosti, razvojnimi nalogami na področju komunalne in cestne infrastrukture, razvojnimi nalogami na področju varstva okolja in varstva narave ter vodenjem in izvajanjem občinskih investicij.

Predpisi_prostor in razvoj.pdf

Kontakt: 

Spodaj najdete vse obrazce, ki izhajajo iz pristojnosti Urada za prostor in razvoj. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov i.

Vloge

 • Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 217,01 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom 253,48 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 293,68 KB (pdf)
 • Izdaja drugih soglasij s področja prometa 253,21 KB (pdf)
 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektovoziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 152,31 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro 176,53 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti 314,18 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 159,68 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 162,88 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 162,10 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plaketiranje in obveščanje 291,15 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odnero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 324,00 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • Izdaja odločbe za postavitev, odstranitev, zamenjavo prometne signalizacije 176,95 KB (pdf)
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
 • Izdaja soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti 178,07 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto 177,11 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 251,55 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za ureditev avtobusnega postajališča 179,83 KB (pdf)
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 179,67 KB (pdf)
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 188,85 KB (pdf)
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve 189,42 KB (pdf)
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
 • Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • Ponudba za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) 423,63 KB (pdf)
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Priloga 6 - Dokumentacija za pridobitev GD za nezahtevne objekte 753,04 KB (pdf)
 • Priloga 8 - Zahteva za izdajo projektnih pogojev 860,57 KB (pdf)
 • Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja 834,70 KB (pdf)
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 905,70 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 367,16 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF 160,29 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt - prekop cest 1,21 MB (pdf)
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 372,33 KB (pdf)
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine 164,03 KB (pdf)
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 390,31 KB (pdf)
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve 07 39 39 237 051 658 706
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj 07 39 39 247 041 581 756
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost 07 39 39 342 041 758 648
STARBEK Franci vodja oddelka za investicije 07 39 39 255 041 222 295
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor 07 39 39 280 041 358 318
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 281 /
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije 07 39 39 252 041 606 955
BERGER Aleš višji svetovalec za promet 07 39 39 238 041 435 616
BREZAR Stanko strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč 07 39 39 273 041 661 222
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek 07 39 39 330 /
DUH Jure višji svetovalec za promet 07 39 39 303 041 767 857
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest 07 39 39 326 051 621 350
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije 07 39 39 229 041 769 151
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč 07 39 39 273 040 342 069
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet 07 39 39 284 041 552 466
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste 07 39 39 297 031 651 442
GRAHEK Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 258 /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve 07 39 39 281 /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije 07 39 39 215 031 335 524
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje 07 39 39 312 /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije 07 39 39 306 /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo 07 39 39 221 /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve 07 39 39 260 /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave 07 39 39 331 /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek 07 39 39 328 /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve 07 39 39 307 /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II 07 39 39 232 /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila 07 39 39 224 /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti 07 39 39 207 041 354 380
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke 07 39 39 285 /
mag. ZORE Janez podsekretar za promet 07 39 39 276 041 368 415
MALI Peter strokovni sodelavec VI 07 39 39 304 /
MEDVED Jože strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč 07 33 21 802 /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje 07 39 39 283 /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost 07 39 39 259 /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje 07 39 39 248 /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 300 /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije 07 39 39 216 051 618 369
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe 07 39 39 294 031 787 537
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije 07 39 39 290 041 342 160
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč 07 39 39 242 041 357 041
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 305 /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj 07 39 39 325 /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste 07 39 39 310 /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management 07 39 39 338 031 715 999
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 286 /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem 07 39 39 299 /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 288 /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva 07 39 39 262 /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov 07 39 39 322 /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 315 /