vodilna slika

Urad za prostor in razvoj

Urad za prostor in razvoj se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, upravljanjem občinskega stvarnega premoženja, izvajanjem gospodarskih javnih služb, urejanjem prometa, delovanjem krajevnih skupnosti, razvojnimi nalogami na področju komunalne in cestne infrastrukture, razvojnimi nalogami na področju varstva okolja in varstva narave ter vodenjem in izvajanjem občinskih investicij.

Predpisi_prostor in razvoj.pdf

Kontakt: 

Spodaj najdete vse obrazce, ki izhajajo iz pristojnosti Urada za prostor in razvoj. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov i.

Vloge

 • Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 217,01 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 293,68 KB (pdf)
 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 159,68 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 162,88 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 162,10 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plaketiranje in obveščanje 291,15 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 324,00 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 251,55 KB (pdf)
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 179,67 KB (pdf)
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 188,85 KB (pdf)
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve 189,42 KB (pdf)
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
 • Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • Ponudba za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice)
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 905,70 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 502,18 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF 160,29 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt - prekop cest
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 503,54 KB (pdf)
 • Vloga za odmero takse za oglaševanje
 • Vloga za oprostitev plačila najemnine za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto zaradi prepovedi ponujanja ali prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom za čas od 16. 3. do 30. 4. 2020 257,50 KB (doc)
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine 164,03 KB (pdf)
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 390,31 KB (pdf)
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode
 • Zahteva za izdajo mnenja 834,70 KB (pdf)
 • Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
GERŠIČ Peter strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in pametne skupnosti /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1- za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za okolje in prostor
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za premoženjske zadeve
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
SVILAN Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za investicije
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj /
SEPIN Matjaž strokovni sodelavec VII/2-I- za investicije in razvoj /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za promet /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za promet in mobilnost
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za komunalne dejavnosti
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /